Luận văn Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ
CHƯƠNG I GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm tín dụng và phân loại tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm tín dụng
2.1.1.2 Phân loại tín dụng
2.1.2 Chức năng của tín dụng
2.1.3 Đảm bảo tín dụng
2.1.4 Khái quát về tín dụng ngắn hạn
2.1.4.1 Khái niệm tín dụng ngắn hạn
2.1.4.2 Nguyên tắc cho vay
2.1.4.3 Điều kiện cho vay
2.1.4.4 Đối tượng cho vay
2.1.4.5 Thời hạn cho vay
2.1.4.6 Lãi suất cho vay
2.1.4.7 Mức cho vay
2.1.4.8 Phương thức cho vay
2.1.5 Quy trình cho vay
2.1.6 Rủi ro tín dụng
2.1.7 Nợ xấu
2.1.8 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng ngắn hạn
2.1.8.1 Doanh số cho vay
2.1.8.2 Doanh số thu nợ
2.1.8.3 Dư nợ tín dụng
2.1.8.4 Nợ xấu
2.1.8.5 Vòng quay vốn tín dụng
2.1.8.6 Hệ số thu nợ
2.1.8.7 Tỷ lệ nợ xấu
2.1.8.8 Tỷ lệ dư nợ ngắn hạn trên vốn huy động
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG III GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 23
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
3.1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Cần Thơ
3.2 CƠ CẤU VÀ SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC
3.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức
3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban
3.2.3 Tình hình nhân sự
3.3 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
3.4 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2009
CHƯƠNG IV PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM - CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1 PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1.1 Phân tích tình hình nguồn vốn của Ngân hàng
4.1.2 Phân tích tình hình huy động vốn của Ngân hàng
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ QUA 3 NĂM 2006, 2007, 2008
4.2.1 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn trong tổng cơ cấu cho vay
4.2.1.1 Doanh số cho vay theo thời hạn
4.2.1.2 Doanh số thu nợ theo thời hạn
4.2.1.3 Tình hình dư nợ theo thời hạn
4.2.1.4 Tình hình nợ xấu theo thời hạn
4.2.2 Phân tích tình hình tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.2.1 Doanh số cho vay ngắn hạn
4.2.2.2 Doanh số thu nợ ngắn hạn
4.2.2.3 Tình hình dư nợ ngắn hạn
4.2.2.4 Tình hình nợ xấu ngắn hạn
4.2.3 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn thông qua một số chỉ tiêu
4.2.3.1 Dư nợ trên tổng vốn huy động
4.2.3.2 Hệ số thu nợ
4.2.3.3 Tỷ lệ nợ xấu
4.2.3.4 Vòng quay vốn tín dụng ngắn hạn
CHƯƠNG V NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ 55
5.1 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1 Thuận lợi
5.1.2 Khó khăn
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG
5.2.1 Đối với công tác huy động vốn
5.2.2 Đối với công tác cho vay
5.2.3 Đối với công tác thẩm định kiểm tra và hạn chế rủi ro tín dụng
CHƯƠNG VI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris