Luận văn Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiêp và phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về tín dụng
2.1.2. Vai trò và chức năng của tín dụng
2.1.3. Một số qui định về cho vay tại chi nhánh NHN0&PTNT huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
2.1.4. Các phương thức cho vay
2.1.5. Rủi ro tín dụng
2.1.6. Phân loại nợ và trích lập dự phòng
2.1.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐỒNG THÁP
3.1. Vài nét khái quát về tỉnh Đồng Tháp
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Tình hình xã hội
3.1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của NHN0&PTNT huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
3.1.4. Cơ cấu tổ chức
3.1.5. Vai trò, chức năng nội dung hoạt động của NHN0&PTNT chi nhánh huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của NHN0&PTNT huyện Cao Lãnh qua 3 năm (2006-2008)
3.3. Những thuận lợi và khó khăn của Ngân hàng trong quá trình hoạt động
3.3.1. Thuận lợi
3.3.2. Khó khăn
3.4. Phương hướng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2009
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CAO LÃNH TỈNH ĐỒNG THÁP
4.1. Phân tích tình hình huy động vốn
4.1.1. Phân tích tình hình huy động vốn tại địa phương
4.1.2. Phân tích tình hình vốn điều hòa
4.2. Phân tích tình hình cho vay
4.2.1. Doanh số cho vay theo thời hạn tín dụng
4.2.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành nghề
4.2.3. Doanh số cho vay trung hạn theo ngành nghề
4.3. Phân tích tình hình thu nợ
4.3.1. Doanh số thu nợ theo thời hạn tín dụng
4.3.2. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành nghề
4.3.3. Doanh số thu nợ trung hạn theo ngành nghề
4.4. Phân tích tình hình dư nợ
4.4.1. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn
4.4.2. Phân tích tình hình dư nợ trung hạn
4.5. Phân tích nợ tình hình quá hạn
4.5.1. Tình hình nợ quá hạn theo thời hạn tín dụng
4.5.2. Tình hình nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành nghề
4.5.3. Tình hình nợ quá hạn trung hạn theo ngành nghề
4.6. Nguyên nhân gây ra nợ quá hạn dẫn đến rủi ro tại Ngân hàng
4.6.1. Nguyên nhân khách quan
4.6.2. Nguyên nhân từ phía khách hàng
4.6.3. Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
4.7. Phân tích một số chỉ tiêu ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHN0&PTNT huyện Cao Lãnh
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
5.1. Những dấu hiệu dẫn đến rủi ro cho Ngân hàng
5.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong hoạt động tín dụng
5.2.1. Về huy động vốn
5.2.2. Về công tác cho vay
5.2.3. Về công tác thu nợ
5.2.4. Về kế toán ngân quỹ
5.2.5. Về công tác hành chính nhân sự
5.2.6. Giải pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro tín dụng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với chi nhánh NHNN0&PTNT huyện Cao lãnh
6.2.2. Đối với NHNN0&PTNT tỉnh Đồng Tháp
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris