Luận văn Phân tích tình hình tín dụng tại Ngân hàng Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Lời cảm tạ
Lời cam đoan
Nhận xét của cơ quan thực tập
Mục lục
Danh mục biểu bảng
Danh mục đồ thị
Danh mục từ viết tắt
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. CƠ PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Một số lý luận về huy động vốn
2.1.2. Một số lý luận về hoạt động tín dụng
2.1.3. Đánh giá tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng thông qua một số chỉ số tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
#VALUE!
3.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng các phòng ban, chức năng và vai trò của Ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ
3.2. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TẠI HÀNG VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.2.1. Hoạt động huy động vốn
3.2.2. Hoạt động tín dụng
3.2.3. Hoạt động thanh toán chuyển tiền
3.2.4. Hoạt động kinh doanh vàng
3.3 . KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2006-2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN
4.2. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH
4.2.1. Phân tích doanh số cho vay
4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ
4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ
4.2.4. Phân tích tình hình nợ xấu
4.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
4.3.1. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động
4.3.2. Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản
4.3.3. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
4.3.4. Hệ số thu nợ
4.3.5 Vòng quay vốn tín dụng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. ĐÁNH GIÁ THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1.1. Các yếu tố khách quan
5.1.2. Các yếu tố chủ quan
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VIỆT Á - CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.2.1. Đối với hoạt động huy động vốn
5.2.2. Đối với hoạt động cho vay
5.2.3. Đối với nguồn nhân lực phục vụ hoạt động
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHN
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHN
6.2.1. Đối với Ngân hàng Nhà nước
6.2.2. Đối với Hội sở Ngân Hàng Việt Á
6.2.3. Đối với Ngân Hàng Việt Á - Chi nhánh Cần Thơ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris