Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Mỹ - CTU

#1
Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Mỹ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Phạm vi không gian
1.3.2 Phạm vi thời gian
1.3.3 Nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu
2.1.2 Ma trận SWOT
2.1.3 Khái niệm và một số tiêu chuẩn chất lượng
2.1.4 Một số định nghĩa về thuật ngữ đề cập trong đề tài
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
3.1 Khái quát về công ty cổ phần thủy sản Cafatex
3.1.1 Quá trình hình thành
3.1.2 Mục tiêu, chức năng, phạm vi hoạt động
3.1.3 Cơ cấu tổ chức
3.1.4 Quy trình sản xuất công ty
3.1.5 Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần thủy sản Cafatex năm 2006 - 2008
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CÁ TRA, CÁ BASA SANG THỊ TRƯỜNG MỸ TỪ NĂM 2006-2008 CỦA CÔNG TY CAFATEX
4.1 Tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
4.1.2 Tình hình xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Mỹ của công ty cổ phần thủy sản Cafatex từ năm 2006-2008
4.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu cá tra, cá basa sang thị trường Mỹ
4.2.1. Nhân tố khách quan
4.2.2. Nhân tố chủ quan
4.3. Phân tích ma trận SWOT
4.3.1 Những cơ hội từ thị trường Mỹ
4.3.2 Những đe dọa từ thị trường Mỹ
4.3.3 Một vài điểm mạnh của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
4.3.4 Một số điểm yếu của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
4.3.5 Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÁ SANG THỊ TRƯỜNG MỸ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX
5.1 Giải pháp về nguồn nguyên liệu và sản phẩm cá tra, cá basa
5.2 Giải pháp về khả năng quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
5.3 Giải pháp về Marketing cho hoạt động xuất khẩu cá vào thị trường Mỹ của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
5.4 Các giải pháp khác
5.4.1. Giải pháp về xây dựng đội ngũ nhân viên của công ty cổ phần thủy sản Cafatex
5.4.2. Cải tạo và nâng cấp, mở rộng nhà máy
5.4.3. Tăng cường kiểm soát nguồn nguyên liệu bằng cách liên kết giữa doanh nghiệp với những hộ nuôi cá
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
6.2.1 Đối với nhà nước
6.2.2 Đối với công ty cổ phần thủy sản Cafatex
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
605
Bài viết
1,232
Thành viên
186
Thành viên mới
hoanguoc95