Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công ty Lương Thực Sông Hậu
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu
1.3.2. Vùng nghiên cứu
1.3.3. Thời gian nghiên cứu
1.3.4. Lược khảo tài liệu
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về xuất khẩu
2.1.2. Các hình thức xuất khẩu
2.1.3. Nội dung của hoạt động xuất khẩu
2.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
2.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả kinh doanh
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu và thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
3.1. SƠ LƯỢC LịCH SỬ HÌNH THÀNH CÔNG TY
3.2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY17
3.2.1. Chức năng
3.2.2. Nhiệm vụ
3.2.3. Mục tiêu hoạt động
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
3.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.3.2. Cơ sở vật chất
3.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006-2008
3.4.1. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty
3.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
4.1. TÌM HIỂU CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI
4.1.1. Tình hình chung
4.1.2. Các nước xuất khẩu gạo chủ yếu
4.1.3. Các nước nhập khẩu gạo chủ yếu
4.2. TÌM HIỂU CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
4.2.1. Tình hình xuất khẩu gạo
4.2.2. Tình hình sản xuất trong nước
4.2.3. Các nhà xuất khẩu gạo của Việt Nam
4.2.4. Chính sách điều hành xuất khẩu gạo
4.3. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY LƯƠNG THỰC SÔNG HẬU
4.3.1. Tình hình thu mua
4.3.2. Kim ngạch và sản lượng xuất khẩu
4.3.3. Thị trường xuất khẩu
4.3.4. Trữ lượng tồn kho qua các năm
4.3.5. Đánh giá chung
CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU
5.1. HOÀN THIỆN BỘ MÁY TỔ CHỨC
5.2. NÂNG CAO UY TÍN, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
5.3. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING
5.4. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Nhà Nước
6.2.2. Đối với Công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris