Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công Ty Nông Nghiệp Cờ Đỏ tại Thành phố Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích tình hình xuất khẩu gạo của Công Ty Nông Nghiệp Cờ Đỏ tại Thành phố Cần Thơ
Chương 1: Giới thiệu
1.1.Lý do chọn đề tài:
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1. Mục tiêu chung:
2. Mục tiêu cụ thể:
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1. Không gian :
2. Thời gian
3. Đối tượng:
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LÝ LUẬN
2.1.1 Khái quát về xuất khẩu (EXPORTING)
2.1.1.1 Khái niệm về xuất khẩu
2.1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ và ý nghĩa của xuất khẩu
2.1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu
2.1.1.4 Nghĩa vụ của nhà xuất khẩu
2.1.2 Marketing quốc tế
2.1.2.1 Khái niệm
2.1.2.2 Tầm quan trọng của Marketing quốc tế
2.1.3 Chất lượng sản phẩm
2.1.3.1 Khái niệm chất lượng
2.1.3.2 Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sản phẩm
2.1.4 Các loại gạo xuất khẩu trên các thị trường thế giới
2.1.4.1 Gạo xuất khẩu áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam
2.1.4.2 Các cách phân loại gạo trong mậu dịch quốc tế
2.1.5 Công thức thường dùng
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.2.1 Chức năng
3.2.2 Quyền hạn
3.2.3 Mục tiêu hoạt động
3.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ
3.3.1 Cơ cấu tổ chức
3.3.2. Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận
3.3.3 Nhân sự
3.4. CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT
3.4.1. Các cơ sở của công ty
3.4.2. Máy móc thiết bị của công ty
3.5 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẾ BIẾN SẢN PHẨM
3.6. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM
3.7. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2009
3.7.1 Sản lượng
3.7.3 Lợi nhuận:
3.7.2 Kim ngạch xuất khẩu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CẢ NƯỚC VÀ CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2006 - 2008
4.1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU GẠO CỦA VIỆT NAM QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1.1. Đánh giá lợi thế của Việt Nam trong sản xuất gạo xuất khẩu
4.1.2 Tóm lược tình hình sản xuất lúa và xuất khẩu gạo trong nước qua 3 năm 2006-2008
4.1.2.1 Diện tích và sản lượng lúa của Việt Nam trong 3 năm 2006-2008
4.1.2.2 Sản lượng và kim ngạch xuất gạo của Việt Nam qua các năm
4.1.2.2 Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY
4.2.1 Tình hình xuất khẩu gạo theo sản phẩm
4.2.2.1. Thị hiếu tiêu dùng
4.2.2.2 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo theo thị trường
4.2.3. Tình hình xuất khẩu gạo theo hình thức xuất khẩu
4.2.3.1 Các hình thức xuất khẩu của Công ty
4.2.3.2. Phân tích tình hình xuất khẩu gạo theo hình thức xuất khẩu
4.2.3.3 Gía gạo xuất khẩu của công ty qua 3 năm 2006-2008
4.2.5 Phân tích tình hình dự trữ phục vụ cho xuất khẩu gạo
4.3. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO CỦA CÔNG TY
4.3.1 Tình hình thu mua phục vụ chế biến và tiêu thụ
4.3.2 Chất lượng gạo xuất khẩu
4.3.3 Giá cả mặt hàng gạo xuất khẩu cũng như chi phí
4.3.4 Các yếu tố về kênh phân phối xuất khẩu và yểm trợ xuất khẩu
4.3.5 Các yếu tố về chính sách xuất nhập khẩu
4.4 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGOÀI NƯỚC
4.4.1 Khái quát về tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo của Thái Lan
4.4.2 Phân tích lợi thế so sánh giữa Việt Nam và Thái lan
4.4.3 Điểm mạnh, điểm yếu của Thái Lan
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU GẠO
5.1. ĐIỂM MẠNH, YẾU, CƠ HỘI, ĐE DOẠ CỦA HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU GẠO CÔNG TY
5.1.1 Điểm mạnh
5.1.2 Điểm yếu
5.1.3 Cơ hội
5.1.4 Đe dọa
5.2. CÁC GIẢI PHÁP MỔ RỘNG THỊ TRƯỜNG, NÂNG CAO DOANH SỐ BÁN:
5.2.1 Về nguồn nhân lực
5.2.2. Giải pháp phát triển thị trường xuất khẩu
5.2.3. Khắc phục điểm yếu, né tránh bất lợi
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với nhà nước
6.2.2. Đối với ngành
6.2.3. Đối với nông dân
6.2.4. Đối với công ty
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,402
Thành viên
609
Thành viên mới
Hin Hara