Luận văn Phân tích tình hình xuất nhập khẩu của công ty TNHH Pataya

196
0
16

ngochai89

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Lược khảo tài liệu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Xuất khẩu và vai trò của xuất khẩu
2.1.2. Các khái niệm có liên quan
2.1.3. Nội dung phân tích tình hình xuất nhập khẩu
2.1.4. Mô hình cần nghiên cứu trong đề tài
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH - CNTP PATAYA
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.1. Lịch sử hình thành công ty
3.1.2. Quá trình phát triển của công ty
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.2.1. Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty
3.2.2. Chức năng của các phòng ban trong công ty
3.3. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu của công ty
- vi -
3.3.1. Lĩnh vực hoạt động và sản xuất của công ty
3.3.2. Giới thiệu về các sản phẩm của công ty
3.4. Chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng
3.4.1. Chính sách chất lượng
3.4.2. Mục tiêu chất lượng
3.5. Khái quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
3.5.1. Khái quát về tình hình sản xuất của công ty
3.5.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
3.6. Thuận lợi và khó khăn
3.6.1. Thuận lợi
3.6.2. Khó khăn
3.7. Định hướng của công ty trong tương lai
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY
4.1. Phân tích tình hình nhập khẩu của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.1. Tổng trị giá nhập khẩu thực tế của công ty qua 3 năm 2006-2008
4.1.2. Tình hình nhập khẩu cụ thể từng năm của công ty
4.1.3. Cơ cấu nhập khẩu của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
4.2.2. Đánh giá tình hình nhập khẩu của công tyqua 3 năm 2006 - 2008
4.2. Phân tích tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm 2006 - 2008
4. 2.1. Sản lượng và doanh thu xuất khẩu trong 3 năm 2006 - 2008
4.2.2. Phân tích sự biến động của tình hình xuất khẩu
4.2.3. Đánh giá tình hình xuất khẩu của công ty qua 3 năm 2006-2008
4.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu
4.3.1. Phân tích nhân tố sản lượng và nhân tố giá bán ảnh hưởng đến doanh thu xuất khẩu
4.3.2. Thị trường
4.3.3. Nhân công
4.3.4. Cơ sở vật chất kỹ thuật
- vii -
4.3.5. Đối thủ cạnh tranh
4.3.6. Các chính sách của nhà nước
Chương 5: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO KHẢ NĂNG XUẤT KHẨU CHO CÔNG TY
5.1. Mô hình SWOT về hoạt động xuất nhập hkẩu của công
5.2. Giải pháp để nâng cao hiệu quả xuất khẩu cho công ty
5.2.1. Các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực
5.2.2. Các giải pháp về nguồn nguyên liệu
5.2.3. Các giải pháp để mở rộng thị trường và đa dạng hóa sản phẩm
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
706
Bài viết
1,424
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris