Luận văn Phân tích tình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH thủy sản Phương Đông

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích tình xuất khẩu thủy sản của công ty TNHH thủy sản Phương Đông
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1.GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
1.2.1.Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3.PHẠM VI NGHIẾN CỨU ĐỀ TÀI
1.3.1.Không gian
1.3.2.Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Giới thiệu ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngành xuất khẩu thủy sản
2.1.1.2. Các mặt hàng thủy sản xuất khẩu
2.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành xuất khẩu
2.1.2 .1. Thị trường
2.1.2.2. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
2.1.2.3. Giá sản phẩm
2.1.2.4 .Phương thức thanh toán quốc tế
2.1.2.5. Chất lượng sản phẩm
2.1.3.Ma trận SWOT
2.2 .PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN
PHƯƠNG ĐÔNG
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Vai trò và nhiệm vụ
3.1.2.1 Vai trò
3.1.2.2 Nhiệm vụ
3.1.3.Cơ cấu tổ chức và tình hình nhân sự của công ty
3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức
3.1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận
3.1.3.3 Tình hình nhân sự
3.1.4. Mục tiêu hoạt động của công ty
3.1.5.Một số thuận lợi và khó khăn của công ty
3.1.5.1.Thuận lợi
3.1.5.2. Khó khăn
3.2.TÌNH HÌNH THU MUA NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN XUẤT SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG
3.2.1.Giới thiệu về nguồn cung nguyên liệu của công ty
3.2.2. Quy trình chế biến sản phẩm
3.2.3.Định giá sản phẩm
3.3 THỰC TRẠNG VỀ XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG TRONG BA NĂM 2006 - 2008
3.3.1.Giới thiệu về các mặt hàng xuất khẩu của công ty
3.3.2. Các thị trường xuất khẩu của công ty
3.3.3.Kết quả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản trong ba năm 2006 - 2008
3.3.3.1 Về giá trị xuất khẩu
3.3.3.2 Về số lượng thủy sản xuất khẩu
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG TRONG BA NĂM 2006 - 2008
4.1.PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ XUẤT
KHẨU CỦA CÔNG TY PHƯƠNG ĐÔNG
4.1.1.Về doanh thu xuất khẩu
4.1.2.Về số lượng sản phẩm xuất khẩu
4.1.3.Giá bán sản phẩm và phương thức thanh toán
4.1.4.Chất lượng sản phẩm
4.2.ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ
4.2.1. Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố
4.2.2.So sánh kết quả hoạt động của công ty với tình hình chung của ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam
4.2.3.Phân tích ma trận SWOT
CHƯƠNG 5:CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ ĐẨY MẠNH GIÁ TRỊ VÀ SẢN LƯỢNG XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ĐÔNG
5.1 XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG
5.1.1.Xây dựng chiến lược Marketing
5.1.2.Nghiên cứu thị trường
5.2. MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA
5.3. XÂY DỰNG NGUỒN NGUYÊN LIỆU RIÊNG
5.4.NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CHO NHÂN VIÊN
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN
6.1.KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1.Kiến nghị đối với doanh nghiệp
6.2.2.Kiến nghị đối với Nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris