Luận văn Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh An Giang - Phòng giao dịch Châu Phú

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Chi nhánh An Giang - Phòng giao dịch Châu Phú
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Những vấn đề chung về tín dụng ngân hàng
2.1.2. Tín dụng ngắn hạn
2.1.3. Quy trình cho vay của ngân hàng
2.1.4. Rủi ro tín dụng
2.1.5. Các chỉ tiêu phân tích tình hình hoạt động tín dụng
2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PTN ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG - PGD CHÂU PHÚ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ TỪNG PHÒNG BAN
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng nhiệm vụ
3.3. CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG
3.3.1. Huy động vốn
3.3.2. Cho vay vốn
3.3.3. Sản phẩm dịch vụ khác
3.4. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NH PTN ĐBSCL CHI NHÁNH AN GIANG - PGD CHÂU PHÚ QUA 3 NĂM (2006-2008)
3.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI.
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI
4.1. PHÂN TÍCH KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN QUA 3 NĂM
4.1.1. Đánh giá chung về cơ cấu nguồn vốn
4.1.2. Tình hình cụ thể về việc huy động vốn
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NH PTN ĐBSCLCHI NHÁNH AN GIANG - PGD CHÂU PHÚ QUA 3 NĂM 2006-2008
4.2.1. Khái quát về hoạt động tín dụng ngắn hạn
4.2.2. Hoạt động tín dụng ngắn hạn theo thành phần kinh tế
4.2.3. Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn theo mục đích sử dụng vốn ..54 4.2.4. Đánh giá hoạt động tín dụng ngắn hạn
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
5.1. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN
5.2.1. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
5.2.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn
5.2.3. Giải pháp về nhân lực
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris