Luận văn Phân tích và đánh giá Phương pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Phần Mềm TDK

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân tích và đánh giá Phương pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Phần Mềm TDK
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian.
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN
2.1.1. Khái niệm Bằng chứng kiểm toán.
2.1.2. Tính chất quan trọng của Bằng chứng
2.1.3. Phương pháp thu thập Bằng chứng kiểm toán.
2.1.4. Tầm quan trọng của Bằng chứng kiểm toán đặc biệt
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM TDK
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CỦA CÔNG TY
3.2. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG.
3.2.1. Mục tiêu hoạt động
3.2.2. Nguyên tắc hoạt động.
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.4. QUY MÔ VỐN.
3.5. QUY MÔ VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG.
3.5.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty.
3.5.2. Tổ chức bộ máy kế toán
3.5.3. Tổ chức BPKT báo cáo tài chính và BPKT công trình xây d ựng cơ bản
3.5.4. Tổ chức BP lập trình phần mềm kế toán
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY TDK
4.1. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
4.1.1. Liên hệ và khảo sát khách hàng
4.1.2. Lập hợp đồng và ký kết với khách hàng
4.1.3. Phân công kiểm toán viên thực hiện kiểm toán
4.1.4. Lập kế hoạch kiểm toán tại đơn vị
4.1.5. Thực hiện kiểm toán tại đơn vị
4.1.6. Lập Báo cáo kiểm toán dự thảo trình Ban giám đốc duyệt và gửi cho khách hàng
4.1.7. Lập Báo cáo kiểm toán chính thức
4.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN ÁP DỤNG TẠI HAI LĨNH VỰC KHÁC NHAU LÀ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DO CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK THỰC HIỆN
4.2.1. Kiểm kê (kiểm tra vật chất)
4.2.2. Kiểm tra tài liệu
4.2.3. Quan sát
4.2.4. Xác nhận
4.2.5. Tính toán
4.2.6. Thủ tục phân tích
CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VỀ KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK VÀ CÁC GIẢI PHÁP
5.1. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
5.2. NHẬN XÉT VỀ KỸ THUẬT THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
5.3. NHẬN XÉT VỀ VIỆC LƯU HỒ SƠ KIỂM TOÁN
5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris