Luận văn Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH MTV Ngọc Sương Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phân Tích Và Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Tại Công Ty TNHH MTV Ngọc Sương Sóc Trăng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN
2.1. Các khái niệm
2.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp
2.1.2. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh
2.2. Phân loại kế hoạch kinh doanh
2.2.1. Phân loại
2.2.2. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh
2.3. Nội dung kế hoạch kinh doanh
2.3.1. Phân tích môi trường nội bộ
2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh
2.4. Hình thành ma trận SWOT
2.4.1. Quá trình hình thành ma trận SWOT
2.4.2. Các bước thành lập ma trận SWOT
2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.5.1. Lợi nhuận
2.5.2. Tổng chi phí / Tổng doanh thu
2.5.3. Lợi nhuận/tổng số lao động
2.6. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.1. Giới thiệu công ty TNHH MTV Ngọc Sương
3.1.1. Lịch sự hình thành và phát triển
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ
3.1.3. Vị trí kinh doanh
3.1.4. Cơ sở vật chất
3.1.5. Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty
3.1.6. Các lĩnh vực hoạt động của công ty hiện nay
3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty
3.2.1. Tình hình doanh thu
3.2.2. Nhân sự
3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công ty
3.4.1. Môi trường tác nghiệp
3.4.2. Môi trường vĩ mô
3.5. Ma trận SWOT
3.5.1. Điểm mạnh, điểm yếu
3.5.2. Cơ hội, đe dọa
3.5.3. Phối hợp
Chương 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NGỌC SƯƠNG
4.1. Các chính sách của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của ngành dịch vụ năm 2009
4.2. Xây dựng mục tiêu hoạt động cho công ty năm 2009
4.2.1. Cơ sở để đặt ra mục tiêu cho năm 2009
4.2.2. Mục tiêu hoạt động của công ty năm 2009
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
688
Bài viết
1,404
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris