Luận văn Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả tại công ty kiểm toán SGN
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU..
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm
2.1.2. Mục đích của việc thu thập bằng chứng kiểm toán
2.1.3. Các phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán
2.1.4. Một số bằng chứng kiểm toán đặc biệt
2.1.5. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán Nợ phải trả
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN V À TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức công ty Kiểm Toán SGN
3.1.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.2.1. Đặc điểm khách hàng
3.2.2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI
3.3.1. Về khách hàng
3.3.2. Về dịch vụ
3.3.3. Về doanh thu và kết quả kinh doanh
3.3.4. Về tuyển dụng và đào tạo
3.4. KHÁI QUÁT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.4.1. Chuẩn bị kiểm toán
3.4.2. Thực hiện kiểm toán
3.4.3. Hoàn thành kiểm toán
3.5. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.5.1.Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán nợ phải trả đối với việc tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ
3.5.2. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả đối với thử nghiệm kiểm soát
3.5.3. Phương pháp thu thập bằng chứng kiểm toán khoản mục nợ phải trả đối với thử nghiệm cơ bản
3.5.4. Tổng hợp kết quả
CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ ÁP DỤNG TẠI CÔ NG TY KHÁCH HÀNG POLIMEX
4.1. MÔ TẢ CÔNG TY KHÁCH HÀNG POLIMEX
4.1.1. Giới thiệu khách hàng
4.1.2. Đặc điểm kinh doanh
4.1.3. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán tại công ty
4.2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY POLIMEX
4.2.1. Phương pháp cụ thể để đạt được sự hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ
4.2.2. Thu thập bằng chứng từ việc thực hiện các thử nghiệm kiểm soát
4.2.3. Thu thập bằng chứng từ việc thực hiện các thử n ghiệm cơ bản
4.4. KẾT THÚC KIỂM TOÁN
4.4.1. Rà soát lại hồ sơ kiểm toán
4.4.2. Lập bút toán điều chỉnh các vấn đề trọng yếu
4.4.3. Trình bày trên hồ sơ kiểm toán
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.1. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP THU TH ẬP BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI TRẢ TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Nhược điểm
5.1.3. So sánh phương pháp thu thập bằng chứng kiểm nợ phải trả của công ty kiểm toán SGN với lý thuyết kiểm toán
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
5.2.1. Bổ sung và hoàn thiện các thủ tục tìm hiểu nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng
5.2.2. Bổ sung và hoàn thiện phương pháp chọn mẫu
5.2.3. Bổ sung và hoàn thiện thủ tục phân tích
5.2.4. Bổ sung và hoàn thiện một số phương pháp liên quan khác
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với công ty kiểm toán SGN
6.2.2. Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris