Luận văn Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán tại công ty kiểm toán AS

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Phương pháp thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán tại công ty kiểm toán AS
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3. PHẠM VI VÀ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm
2.1.2 Phân loại bằng chứng
2.1.3 Yêu cầu của bằng chứng.
2.1.4 Quá trình thu thập và đánh giá bằng chứng kiểm toán
2.2. PHÖ ÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖ ÙU
Chương 3:GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AS
3.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.2. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
3.2.1. Mục tiêu hoạt động
3.2.2. Nguyên tắc hoạt động
3.3. NHÂN SỰ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3.1. Nhân sự.
3.3.2. Cơ cấu tổ chức
3.4. CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
3.4.1 Dịch vụ kiểm toán
3.4.2 Dịch vụ kế toán
3.4.3.Dịch vụ tư vấn
3.4.4.Định giá
3.5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
Chương 4:QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AS
4.1.GIỚI THỆU SƠ BỘ VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN AS
4.2. QUÁ TRÌNH THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN AS
4.2.1.Giai đoạn lập kế hoạch
4.2.2.Giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
Chương 5: NHẬN XÉT & KIẾN NGHỊ
5.1. NHẬN XÉT CHUNG
5.1.1. Ưu thế của công ty AS
5.1.2. Hạn chế
5.2. NHỮNG NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ BẦNG CHỨNG KIỂM TOÁN TAỊ CÔNG TY KIỂM TOÁN AS
5.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán- khảo sát khách hàng
5.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
5.2.3. Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
5.3.KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris