Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ
Chương 1. GIỚI THIỆU
1.1.. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1.2.. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung:
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
1.3.1..Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
2.1.2. Tính chất rủi ro lãi suất:
2.1.3. Mô hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất
2.1.4. Một số khái niệm liên quan đến mô hình định giá lại
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro lãi suất
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3. GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ (VIETINBANK)
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1. Ngân hàng Công Thương Việt Nam:
3.1.2. Ngân hàng Công Thương chi nhánh Cần Thơ
3.2. BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG:
3.2.1. Chức năng các phòng ban
3.2.2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Vietinbank Cần Thơ:
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG:
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
Chương 4. PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ:
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG QUA BA NĂM 2006-2008
4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản của ngân hàng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN NHẠY CẢM LÃI SUẤT
4.2.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản nhạy cảm với lãi suất
4.2.2. Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất: 36
4.3. PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THEO MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ LẠI
4.4. DỰ BÁO MỨC THAY ĐỔI LÃI SUẤT
Chương 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. NHẬN XÉT NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC VÀ NHỮNG MẶT TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT:
5.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG
5.3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CẦN THƠ
5.3.1. Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn
5.3.2. Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn:
5.3.3. Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại:
Chương 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:
6.1. KẾT LUẬN:
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng Công Thương Cần Thơ
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris