Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận Cái Răng - thực trạng và giải pháp

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh quận Cái Răng - thực trạng và giải pháp
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian nghiên cứu
1.3.2. Thời gian nghiên cứu
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất
2.1.2. Phân loại rủi ro lãi suất
2.1.3. Tính chất của rủi ro lãi suất
2.1.4. Nguyên nhân gây ra rủi ro lãi suất
2.1.5. Phương pháp lượng hóa rủi ro lãi suất của một ngân hàng
2.1.6. Các chỉ tiêu cơ bản dùng để phân tích rủi ro lãi suất
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng hoạt động của chi nhánh
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN
3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
3.2.2. Chức năng các phòng ban
3.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Ngân hàng
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2005, 2006, 2007 VÀ QUÍ 3 NĂM 2008
3.3.1. Về doanh thu
3.3.2. Về chi phí
3.3.3. Về lợi nhuận
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Phương hướng hoạt động
Chương 4: THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG
4.1. PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG
4.1.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản của ngân hàng
4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CỦA TÀI SẢN NHẠY CẢM VÀ NGUỒN VỐN NHẠY CẢM CỦA NGÂN HÀNG
4.2.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn nhạy cảm lãi suất của ngân hàng
4.2.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản nhạy cảm lãi suất của ngân hàng
4.3. PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG CỦA THU NHẬP TỪ LÃI VÀ CHI PHÍ TRẢ LÃI CỦA NGÂN HÀNG
4.3.1. Phân tích sự biến động của chi phí trả lãi tại Ngân hàng
4.3.2. Phân tích tình hình biến động thu nhập lãi của Ngân hàng
4.4. LƯỢNG HÓA MỨC ĐỘ RỦI RO LÃI SUẤT CỦA NGÂN HÀNG
4.5. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC THAY ĐỔI LÃI SUẤT ĐẾN THU NHẬP CỦA NGÂN HÀNG
4.5.1. Tình hình thay đổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng
4.5.2. Biến động thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua
Chương 5: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH QUẬN CÁI RĂNG
5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
5.1.1. Phân tích nhạy cảm thu nhập lãi thuần của Ngân hàng theo biến động lãi suất
5.1.2. Những chính sách Ngân hàng đã sử dụng để hạn chế rủi ro lãi suất
5.2. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NHNo&PTNT QUẬN CÁI RĂNG
5.2.1. Điều chỉnh cơ cấu giữa tài sản và nguồn vốn
5.2.2. Ngân hàng chủ động thực hiện những cân đối phù hợp về mặt thời gian và giữa tài sản và nguồn vốn
5.2.3. Sử dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính hiện đại
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Ngân hàng Nông Nghiệp & Phát triển nông thôn quận Cái Răng
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
6.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris