Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP việt á - chi nhánh Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP việt á - chi nhánh Cần Thơ
Chưong 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4 Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 7
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm rủi ro lãi suất
2.1.2. Tính chất rủi ro lãi suất
2.1.2.1. Ngân hàng ở vị thế tài trợ
2.1.2.2. Ngân hàng ở vị thế tái đầu tư
2.1.3. Các trường hợp xảy ra rủi ro lãi suất
2.1.3.1. Rủi ro thay đổi lãi suất biến đổi
2.1.3.2. Rủi ro thay đổi lãi suất cố định
2.1.4. Mô hình định giá lại trong đo lường rủi ro lãi suất
2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá rủi ro lãi suất
2.1.5.1. Hệ số rủi ro lãi suất
2.1.5.2. Hệ số chênh lệch lãi thuần
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.1. Ngân hàng TMCP Việt Á
3.1.2. Ngân hàng TMCP Việt Ấ chi nhánh Cần Thơ
3.2. Bộ máy quản lí của Ngân Hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ
3.2.1. Tình hình nhân sự
3.2.2. Chức năng các phòng ban
3.2.3. Phân đoạn thị trường mục tiêu
3.2.4. Các sản phẩm dịch vụ của chi nhánh
3.3. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh
3.3.1. Thu nhập
3.3.2. Chi phí
3.3.3. Lợi nhuận
3.4. Những thuận lợi và khó khăn của ngân hàng
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. Định hướng phát triển của ngân hàng Việt Á Cần Thơ năm 2009
Chương 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT LÃI SUẤT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Khái quát về cơ cấu tài sản và nguồn vốn của ngân hàng qua ba năm 2006 - 2008
4.1.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích cơ cấu tài sản của ngân hàng
4.2. Phân tích tình hình biến động của tài sản và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
4.2.1. Phân tích tình hình biến động của tài sản nhạy cảm với lãi suất
4.2.2. Phân tích tình hình biến động của nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất
4.3. Phân tích sự biến động của thu nhập từ lãi và chi phí trả lãi của ngân hàng
4.3.1. Phân tích sự biến động của chi phí trả lãi tại Ngân hàng
4.3.2. Phân tích tình hình biến động thu nhập lãi của Ngân hàng
4.4. Phân tích ảnh hưởng của thay đổi lãi suất đến tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng theo mô hình định giá lại
4.5. Phân tích tác động của việc thay đổi lãi suất đến thu nhập của Ngân hàng
4.5.1. Tình hình thay đổi lãi suất trong thời gian qua tại Ngân hàng
4.5.2. Biến động thu nhập lãi thuần của Ngân hàng trong thời gian qua
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT Á CHI NHÁNH CẦN THƠ
5.1. Nhận xét những mặt làm được và những mặt tồn tại trong công tác quản lý rủi ro lãi suất
5.2. Một số giải pháp góp phần nâng cao quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng
5.3. Một số biện pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro lãi suất tại ngân hàng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ
6.2.2. Đối với ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
6.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris