Luận văn Quản trị rủi ro thanh khoản tại chi nhánh NHNo&PTNN - Chợ Lách - Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Quản trị rủi ro thanh khoản tại chi nhánh NHNo&PTNN - Chợ Lách - Bến Tre
Chương 1 : GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1.Khái niệm về tính thanh khoản, cung - cầu thanh khoản và khả năng thanh toán
2.1.2. Rủi ro thanh khoản
2.1.3. Chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản
2.1.4. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG NHNo & PTNT CHỢ LÁCH - BẾN TRE
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN CHỢ LÁCH
3.1.1. Lịch sử hình thànhvà phát triển
3.1.2. Chức năng hoạt động của ban giám đốc chi nhánh
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG BAN
3.2.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng
3.2.2. Chức năng các phòng ban
3.2.3. Các nghiệp vụ kinh doanh và lĩnh vực đầu tư chủ yếu của Ngân hàng 18
3.2.4. Lĩnh vực đầu tư chủ yếu
3.2.5. Sản phẩm và dịch vụ của chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách đang hoạt động
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006, 2007 VÀ NĂM 2008
3.3.1. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
3.3.2. Phân tích các chỉ số tài chính
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHNo & PTNH CHỢ LÁCH- TỈNH BẾN TRE TRONG NĂM 2008
22
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.4.3. Định hướng phát triển của ngân hàng trong thời gian tới
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THANH KHOẢN VÀ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHNo & PTNT CHỢ LÁCH - BẾN TRE
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI NHNo & PTNT CHỢ LÁCH - BẾN TRE
4.1.1. Phân tích tình hình biến động về nguồn vốn của ngân hàng
4.1.2. Phân tích tình hình biến động về tài sản của ngân hàng
4.2. PHÂN TÍCH CUNG - CẦU THANH KHOẢN TẠI NHNo & PTNT CHỢ LÁCH - BẾN TRE
4.2.1. Đánh giá tình hình thanh khoản bằng phương pháp phân tích các chỉ số tài chính
4.2.2. Đánh giá trạng thái thanh khoản bằng việc phân tích cung - cầu thanh khoản tại ngân hàng
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NHNo & PTNT CHỢ LÁCH - BẾN TRE TRONG THỜI GIAN TỚI
5.1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP
5.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ THANH KHOẢN
5.2.1. Duy trì mối liên hệ chặt chẽ hoạt động của phòng tín dụng và phòng nguồn vốn
5.2.2. Gải pháp cân đối giữa cung và cầu thanh khoản
5.2.3. Giải pháp quản trị thanh khoản dựa vào tài sản
5.2.4. Giải pháp quản trị thanh khoản dựa vào nguồn vốn
5.2.5. Giải pháp quản trị thanh khoản cân bằng
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Chợ Lách
6.2.2. Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chi nhánh NHNo & PTNT tỉnh Bến Tre
6.2.3. Đối với Nhà Nước và chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris