Luận văn Qui trình kiểm toán khoản mục doanh thu và khoản mục chi phí tại Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm Kế toán TDK

234
1
18

badboy

Member
Chương 1 GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
1.1.2 Căn cứ nghiên cứu
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC CÂU HỎI CẦN NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1 Khái niệm về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Nội dung của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.3 Ý nghĩa của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh
2.1.4 Khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận
2.1.4.1 Khái niệm doanh thu
2.1.4.2 Khái niệm chi phí
2.1.4.3 Khái niệm lợi nhuận
2.1.5 Các chỉ tiêu cơ bản đánh giá hiệu quả kinh doanh
2.1.5.1 Khả năng thanh toán
2.1.5.2 Phân tích tình hình đầu tư và nguồn vốn kinh doanh
2.1.5.3 Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2 Phương pháp phân tích thông t in
Chương 3 MỘT SỐ TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN THIÊN MÃ
3.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI ỂN CỦA CÔNG TY
3.1.1 Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của công ty
3.1.1.1 Chức năng
3.1.1.2 Nhiệm vụ
3.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.1.2.2 Nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.3 Sản phẩm của công ty
3.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN
3.2.1 Thuận lợi
3.2.2 Khó khăn
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
Chương 4 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THUỶ SẢN THI ÊN MÃ QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.1 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
4.1.1 Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động kinh doanh của công ty
4.1.2 Tình hình tổng doanh thu của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
4.1.2.1 Phân tích doanh thu theo tỷ trọng các thành phần
4.1.2.2 Phân tích các thành phần doanh thu theo kỳ kế hoạch
4.1.2.3 Phân tích doanh thu từ hoạt động tài chính
4.1.2.4 Phân tích doanh thu theo th ị trường
4.1.3 Phân tích tình hình tổng chi phí của công ty
4.1.3.1 Phân tích tổng chi phí theo các thành phần
4.1.3.2 Phân tích tổng chi phí theo kỳ kế hoạch
4.1.4 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty
4.1.4.1 Phân tích lợi nhuận theo doanh thu và chi phí
4.1.4.2 Phân tích lợi nhuận so với kỳ kế hoạch
4.1.5 Phân tích hiệu quả kinh doanh qua các chỉ ti êu tài chính
4.1.5.1 Phân tích tình hình phải thu và hàng tồn kho
4.1.5.2 Phân tích khả năng thanh khoản
4.1.5.3 Phân tích hiệu quả sinh lời của hoạt động kinh doanh
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY
4.2.1 Ảnh hưởng của nhân tố khối lượng sản phẩm
4.2.2 Nhân tố giá bán trung bình và giá vốn hàng bán
4.2.3 Ảnh hưởng của nhân tố chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .
Chương 5 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XNH THUỶ SẢN THI ÊN MÃ
5.1 NHỮNG MẶT MẠNH CỦA CÔNG TY
5.2 NHỮNG TỒN TẠI VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI CỦA NÓ
5.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY
5.3.1 Giải pháp làm giảm chi phí
5.3.2 Giải pháp nâng cao doanh thu
5.3.3 Giải pháp nâng cao lợi nhuận
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Kiến nghị đối với công ty
6.2.2 Kiến nghị đối với Nhà nước
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Thi ên Mã qua 3 năm (2006 - 2008)
Bảng 2: Tỷ trọng các loại doanh thu của công ty Thiên Mã qua 3 năm (2006 - 2008)
Bảng 3: Doanh thu theo kỳ kế hoạch
Bảng 4: Doanh thu hoạt động t ài chính qua 3 năm của công ty (2006 - 2008)
Bảng 5: Doanh thu theo thị trường
Bảng 6: Doanh thu theo thị trường xuất khẩu của công ty Thi ên Mã qua 3 năm (2006 - 2008)
Bảng 7: Tổng chi phí của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
Bảng 8: Tổng chi phí thro kỳ kế hoạch
Bảng 9: Lợi nhuận theo kỳ kế hoạch
Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính
Bảng 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận kinh doanh của công ty
Bảng 12: Tình hình chi phí giá vốn hàng bán của công ty
Bảng 13: Tình hình chi phí bán hàng của công ty
Bảng 14: Tình hình chi phí quản lý doanh nghiệp của công ty
DANH MỤC HÌNH
Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH XNK thuỷ sản Thiên Mã
Hình 2: Tổng doanh thu của công ty qua 3 năm (2006 - 2008)
Hình 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2006
Hình 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2007
Hình 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu năm 2008
Hình 6: Doanh thu thị trường nội địa qua 3 năm
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris