Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán SGN

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Quy trình kiểm toán chi phí tại Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán SGN

MỤC LỤC
Chương 1 PHẦN MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết hình thành đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3 GIỚI HẠN VỀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Giới hạn về thời gian
1.3.2. Giới hạn về không gian
1.3.3. Giới hạn về nội dung
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
1.4.1. Từ sách, tạp chí chuyên ngành
1.4.2. Từ văn bản luật
1.4.3. Từ các tài liệu liên quan khác
Chương 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các định nghĩa và khái niệm
2.1.2. Khái quát quy trình kiểm toán chi phí của Công ty Kiểm toán SGN
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN SGN
3.1. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức
3.1.3. Tình hình hoạt động
3.1.4. Các dịch vụ cung cấp
3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.3. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.3.1. Về khách hàng
3.3.2. Về dịch vụ
3.3.3. Doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh.
3.3.4. Tuyển dụng và đào tạo nhân viên
Chương 4 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG NK - CẦN THƠ
4.1. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ
4.1.1. Công ty Cổ phần Xi măng NK và hệ thống kiểm soát nội bộ
4.1.3. Đánh giá lại rủi ro
4.1.4. Mức trọng yếu kế hoạch
4.1.5. Thực hiện kiểm toán chi phí
4.1.6. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
4.2. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY KHÁCH HÀNG
4.2.1. Ưu điểm
4.2.2. Nhược điểm
4.3. ĐỀ NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY KHÁCH HÀNG
4.4. HOÀN THÀNH KIỂM TOÁN
4.4.1. Phát hành thư quản lý đối với khoản mục chi phí (Phụ lục 02)
4.4.2. Phát hành báo cáo kiểm toán. (Phụ lục 05)
4.4.3. Nhận xét việc thực hiện kiểm toán đối với khoản mục chi phí, kết luận sơ bộ về các yếu tố có liên quan ảnh hưởng trong quá trình kiểm toán khoản mục này.
Chương 5 MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN SGN
5.1. THUẬN LỢI
5.1.1. Các yếu tố khách quan:
5.1.2. Các yếu tố chủ quan
5.2. KHÓ KHĂN
5.3. ƯU ĐIỂM
5.4. NHƯỢC ĐIỂM
Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty Kiểm toán SGN.
6.2.2. Kiến nghị đối với các cơ quan có liên quan
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
702
Bài viết
1,414
Thành viên
622
Thành viên mới
duhocdailoan