Luận văn Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và phải thu thương mại tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

234
1
18

badboy

Member
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2- PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái quát về kiểm toán
2.1.1.1. Khái niệm Kiểm Toán
2.1.1.2. Vai trò Kiểm Toán
2.1.1.3. Phân loại kiểm toán
2.1.2. Quy trình thực hiện kiểm toán Doanh thu và phải thu thương mại
2.1.2.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
2.1.2.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.1.2.3. Báo cáo kiểm toán
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CỦA VÙNG NGHIÊN CỨU
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN AFC
3.1.1. Khái quát về Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán - AFC
3.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.1.2. Các dịch vụ của Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn Tài chính kế toán AFC
3.1.1.3. Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc
3.1.2. Tình hình hoạt động của Công ty
3.1.2.1. Về hoạt động
3.1.2.2. Về mục tiêu của công ty trong tương lai
3.1.3. Quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty
3.1.3.1. Chuẩn bị kiểm toán
3.1.3.2. Thực hiện kiểm toán
3.1.3.3. Phát hành báo cáo ki ểm toán và lưu trữ hồ sơ
3.2. KIỂM TOÁN DOANH THU VÀ PHẢI THU THƯƠNG MẠI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XHT
3.2.1. Khái quát về khách hàng: Công ty Cổ phần XHT
3.2.1.1. Đặc điểm hoạt động của doanh n ghiệp
3.2.1.2. Thông tin bổ sung cho các khoản mục Doanh thu và Phải thu thương mại
3.2.1.3. Chiến lược kiểm toán, đánh giá rủi ro và mức trọng yếu kế hoạch
3.2.2. Thực hiện kiểm toán
3.2.2.1. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
3.2.2.2. Thực hiện thử nghiệm cơ bản
3.2.2.3. Thực hiện kiểm toán
3.2.3. Báo cáo kiểm toán
CHƯƠNG 4 - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Những vấn đề làm được và chưa làm được của công tác kiểm toán hiện nay
4.2. So sánh quy trình kiểm toán của Công ty AFC với lý thuyết
4.2.1. Điểm giống nhau
4.2.2. Điểm khác nhau
4.3. Nhận xét quy trình kiểm toán
4.3.1. Về ưu điểm
4.3.2. Về nhược điểm
4.4. Kết luận
4.5. Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris