Luận văn Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu tại công ty kiểm toán và dịch vụ phần mềm TDK
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Ðối tuợng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Đặc điểm kế toán khoản mục phải thu khách hàng
2.1.1.1. Khái niệm và phân loại khoản mục phải thu khách hàng
2.1.1.2. Nguyên tắc hạch toán
2.1.1.3. Dự phòng phải thu khó đòi
2.1.1.4. Mối quan hệ giữa tài khoản phải thu khách hàng và các tài khoản khác trong chu trình doanh thu
2.1.1.5 Dòng luân chuyển chứng từ nợ phải thu
2.1.1.6. Trình bày trên Báo cáo tài chính
2.1.2. Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải thu khách hàng
2.1.2.1. Các nguyên tắc kiểm soát nội bộ áp dụng phổ biến đối với khoản mục phải thu khách hàng
2.1.2.2. Các nguyên tắc quản lý đối với khoản phải thu khách hàng
2.1.3. Các sai sót và gian lận phổ biến đối với khoản mục phải thu khách h àng11
2.1.4. Chương trình kiểm toán khoản mục phải thu khách h àng
2.1.4.1. Xác định phạm vi kiểm toán
2.1.4.2. Xác định mục tiêu kiểm toán khoản mục nợ phải thu
2.1.4.3. Nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải thu khách hàng
2.1.4.4. Thực hiện thử nghiệm cơ bản
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích s ố liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty kiểm toán TDK
3.1.2. Tóm lược cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý điều hành tại công ty kiểm toán TDK
3.1.3. Nguyên tắc, mục tiêu hoạt động và các dịch vụ do công ty kiểm toán TDK cung cấp
3.1.3.1. Nguyên tắc
3.1.3.2. Mục tiêu
3.1.3.3. Các dịch vụ cung cấp
3.2. TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.2.1. Liên hệ và khảo sát khách hàng
3.2.2. Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng
3.2 3. Phân công kiểm toán viên thực hiện kiểm toán
3.2.4. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể
3.2.5. Thực hiện kiểm toán tại đơn vị
3.2.6. Lập báo cáo kiểm toán dự thảo trình ban giám đốc duyệt và gửi cho khách hàng
3.2.7. Phát hành báo cáo kiểm toán chính thức
3.2.8. Hoàn thiện và tổ chức lưu trữ file hồ sơ tại công ty
3.2.9. Giới thiệu các mẫu giấy làm việc của công ty kiểm toán TDK
3.3. GIỚI THIỆU VỀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
3.3.1. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách h àng
3.3.2. Đánh giá rủi ro kiểm soát
3.3.3. Thử nghiệm kiểm soát
3.3.4. Thử nghiệm cơ bản
3.3.4.1. Thủ tục phân tích
3.3.3.2. Thử nghiệm chi tiết
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
4.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY KHÁCH HÀNG - CÔNG TY CỔ PHẦN J&D
4.1.1. Khái quát về công ty khách hàng - công ty J&D
4.1.2. Phân công kiểm toán viên
4.1.3. Chiến lược kiểm toán
4.2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU
4.2.1. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ
4.2.2. Thực hiện thử nghiệm kiểm soát
4.2.3. Đánh giá rủi ro
4.2.4. Xác định mức trọng yếu
4.2.5. Thực hiện thử nghiệm cơ bản
4.2.5.1. Chương trình kiểm toán
4.2.5.2. Thực hiện các thử nghiệm cơ bản
4.2.5.3. Kết thúc kiểm toán.
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
5.1. NHẬN XÉT QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
5.1.1. Ưu điểm
5.1.2. Nhược điểm
5.1.3. So sánh quy trình kiểm toán nợ phải thu giữa thực tế và lý thuyết
5.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY KIỂM TOÁN TDK
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
6.2.1.1. Để phát triển thị trường kiểm toán Nhà nước
6.2.1.2. Để nâng cao chất lượng kiểm toán đối với các công ty kiểm toán Việt Nam
6.2.2. Kiến nghị đối với công ty kiểm toán TDK
6.2.2.1. Để nâng cao năng lực cạnh tranh
6.2.2.2. Đối với xây dựng chương trình kiểm toán
6.2.2.3. Khi tiến hành kiểm toán
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
634
Bài viết
1,347
Thành viên
682
Thành viên mới
yen nhung29