Luận văn Quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Quy trình kiểm toán khoản mục tiền tại Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU
1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Khái niệm về kiểm toán
2.1.2 Vai trò của kiểm toán
2.1.3 Phân loại kiểm toán
2.1.3.1 Theo mục đích
2.1.3.2 Theo chủ thể kiểm toán
2.1.4 Quy trình kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.4.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
2.1.4.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
2.1.4.3 Giai đoạn kết thúc kiểm toán - Phát hành báo cáo kiểm toán
2.1.5 Một số khái niệm khác
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
Trang ii
CHƯƠNG 3:GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC CHI NHÁNH CẦN THƠ VÀ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
3.1.1 Thông tin chung về Công ty kiểm toán AFC
3.1.2 Quá trình hình thành và phát tri ển công ty AFC- Cần Thơ
3.1.3 Lĩnh vực hoạt động
3.1.3.1 Dịch vụ kiểm toán
3.1.3.2 Dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp
3.1.3.3 Dịch vụ đào tạo và huấn luyện
3.1.3.4 Dịch vụ tư vấn và thành lập doanh nghiệp
3.1.3.5 Dịch vụ tư vấn thuế
3.1.4 Cơ cấu tổ chức
3.1.4.1. Cơ cấu tổ chức công ty AFC
3.1.3.2. Chi Nhánh Cần Thơ
3.1.4. Tình hình và phương hướng hoạt động kinh doanh
3.2 QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYAFC CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.2.1 Giái đoạn chuẩn bị kiểm toán
3.2.2 Giai đoạn thực hiện kiểm toán
3.2.3 Giai đoạn hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 4:QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU A & E CỦA CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN AFC- CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Giới thiệu về Công ty TNHH A & E
4.1.1. Đặc điểm hoạt động
4.1.2 Ngành nghề kinh doanh
4.1.3 Cơ cấu tổ chức
4.1.4. Chế độ kế toán áp dụng
4.1.5. Kết quả kinh doanh tình hình tài chính
Trang iii
4.2. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH KIỂM TOÁN VÀ KẾT QUẢ KIỂM TOẤN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN
4.2.1. Phân tích giai đoạn chuẩn bị kiểm toán
4.2.2 Phân tích giai đoạn thực hiện kiểm toán
4.2.2.1 Tổ chức cuộc họp sơ bộ
4.2.2.2 Tìm hiểu hệ thống Kiểm soát nội bộ công ty A & E
4.2.2.3 Xây dựng chiến lược kiểm toán và đánh giá rủi ro kiểm toán
4.2.2.4 Thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát, thử nghiệm c ơ bản
4.2.3 Phân tích giai đoạn hoàn thành kiểm toán
CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC VỐN BẰNG TIỀN CỦA CÔNG TY KIỂM TOÁN AFC
5.1 Đánh giá quy trình kiểm toán khoản mục tiền
5.1.1. Về ưu điểm
5.1.2. Về nhược điểm
5.2 Giải pháp hoàn thiện quy trình
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris