Luận văn Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Càng Long

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Rủi ro tín dụng và các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Càng Long
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.3.3 Đối tượng nghiên cứu
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Tổng quan về tín dụng
2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng Ngân hàng
2.1.1.2 Các hình thức tín dụng
2.1.1.3 Phân loại tín dụng
2.1.1.4 Một số vấn đề cơ bản trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng thương mại
2.1.2 Tổng quan về rủi ro tín dụng
2.1.2.1 Các loại rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
2.1.2.2 Rủi ro tín dụng là rủi ro tiềm ẩn và quan trọng nhất trong hoạt động của Ngân hàng thương mại
2.1.2.3 Nguyên nhân của rủi ro tín dụng
2.1.2.4 Dấu hiệu của rủi ro tín dụng
2.1.2.5 Tác động của rủi ro tín dụng
2.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro tín dụng của Ngân hàng
2.1.4 Biểu hiện của rủi ro tín dụng
2.1.5 Quy trình cho vay
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG
3.1.1 Tình hình kinh tế xã hội chung của huyện Càng Long
3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển NHNO & PTNT huyện Càng Long
3.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và tình hình nhân sự
3.1.3.1 Cơ cấu tổ chức
3.1.3.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban
3.1.4 Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của NHNO & PTNT huyện Càng Long
3.1.4.1 Vai trò
3.1.4.2 Chức năng
3.1.4.3 Nhiệm vụ
3.2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA
3.2.1 Tình hình kinh tế xã hội thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng
3.2.2 Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng
3.2.3 Hoạt động huy động vốn
3.2.4 Tình hình tài sản của Ngân hàng
3.2.5 Phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận
3.2.6 Những thuận lợi, khó khăn và định hướng phát triển của NHNO & PTNT huyện Càng Long
3.2.6.1 Thuận lợi
3.2.6.2 Khó khăn
3.2.6.3 Định hướng phát triển của Ngân hàng
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG
4.1 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG
4.1.1 Tình hình cho vay và thu nợ của Ngân hàng trong thời gian qua
4.1.1.1 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thời gian
4.1.1.2 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo ngành
4.1.1.3 Doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ theo thành phần kinh tế
4.1.1.4 Tình hình nợ xấu
4.1.2 Phân tích các chỉ số liên quan đến hoạt động tín dụng của Ngân hàng
4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NỢ XẤU
4.2.1 Nguyên nhân từ phía khách hàng
4.2.1.1 Đối với khách hàng là cá nhân
4.2.1.2 Đối với khách hàng là doanh nghiệp
4.2.2 Nguyên nhân khách quan
4.2.2.1 Điều kiện kinh tế trong nước
4.2.2.2 Tình hình kinh tế thế giới
4.2.3 Nguyên nhân liên quan đến việc đảm bảo tín dụng
4.2.4 Nguyên nhân từ phía Ngân hàng
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢ PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNO & PTNT HUYỆN CÀNG LONG
5.1 Cần phải hiểu rỏ thông tin về khách hàng trước khi cho vay
5.2 Cần phải giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích của khách hàng
5.3 Cần xác định đúng giá trị thực của tài sản cầm cố thế chấp
5.4 Theo dõi những biến động bên ngoài có thể ảnh hưởng đến Ngân hàng
5.5 Tăng cường công tác mua bảo hiểm tiền gửi
5.6 Thực hiện tốt việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng
5.7 Tăng cường công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ trong hoạt động của Ngân hàng
5.8 Thành lập bộ phận giám sát nguồn vốn vay của Ngân hàng độc lập với cán bộ tín dụng
5.9 Nâng cao chất lượng trình độ cho cán bộ tín dụng
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với NHNO & PTNT huyện Càng Long
6.2.2 Đối với NHNO & PTNT Việt Nam
6.2.3 Về phía Ngân hàng Nhà Nước tỉnh Trà Vinh
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris