Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế

MỤC LỤC
Chương I: Giới thiệu
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu có liệu quan đến đề tài nghiên cứu
Chương II: Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu
2.2. Phương thức tín dụng chứng từ
2.2.1. Khái niệm phương thức tín dụng chứng từ
2.2.2. Đặc trưng của phương thức tín dụng chứng từ
2.2.2.1. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ liên quan đến hai quan hệ hợp đồng độc lập
2.2.2.2. Hai nguyên tắc cơ bản trong phương thức tín dụng chứng từ
2.2.2.3. Các bên giao dịch chỉ căn cứ vào chứng từ mà không căn cứ vào hàng hóa trong phương thức tín dụng chứng từ
2.3. Giới thiệu về UCP - Văn bản pháp lý quốc tế áp dụng cho phương thức tín dụng chứng từ
2.3.1. Quá trình phát triển của văn bản UCP
2.3.2. Phạm vi áp dụng và giá trị pháp lý của văn bản UCP
2.3.3. Mối quan hệ giữa văn bản UCP và luật quốc gia
2.3.4. Mối quan hệ giữa văn bản UCP và luật Việt Nam
Chương III: Giới thiệu về Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
3.1. Giới thiệu về Vietcombank
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Vietcombank Trung ương
3.1.1.1. Giới thiệu về Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
3.1.1.2. Các thành tựu Vietcombank Cần Thơ đã đạt được
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Vietcombank Cần Thơ
Vận dụng văn bản UCP trong thanh toán quốc tế - Những điểm mới
3.1.3. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.1.3.1. Phòng Thanh Toán Quốc Tế
3.1.3.2. Phòng Kế Toán
3.1.3.3. Phòng Tổ Chức Hành Chánh
3.1.3.4. Phòng Kiểm tra Nội bộ
3.1.3.5. Phòng Kinh doanh Dịch vụ
3.1.3.6. Phòng Ngân quỹ
3.1.3.7. Phòng Tín dụng
3.1.4. Chức năng - mục tiêu hoạt động của Vietcombank Cần Thơ
3.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Vietcombank Cần Thơ
3.1.6. Tình hình thanh toán quốc tế - phương thức thanh toán tín dụng chứng từ
3.1.6.1. Tình hình thanh toán quốc tế trong Vietcombank Cần Thơ trong 3 năm qua
3.1.6.2. Tình hình thanh toán quốc tế bằng L/C trong Vietcombank chi nhánh Cần Thơ
Chương IV: So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 - Áp dụng văn bản UCP vào một số tình huống thực tế
4.1. Các điều khoản của UCP-500
4.2. Các điều khoản của UCP-600
4.3. Những điều khoản được lược bỏ từ UCP-500
4.4. Những điều khoản mới trong UCP-600
4.5. Những khác biệt chính giữa UCP-600 và UCP-500
4.6. Áp dụng văn bản UCP vào quy trình kiểm tra bộ chứng từ hàng hóa xuất khẩu
4.7. Các tình huống thông thường trong thanh toán quốc tế bằng L/C
4.7.1. Tình huống về thời gian kiểm tra tính chân thật bề ngoài của chứng từ
4.7.2. Tình huống bộ chứng từ xuất trình thiếu chứng từ cần thiết
Vận dụng văn bản UCP trong thanh toán quốc tế - Những điểm mới
4.7.3. Tình huống về Chứng từ vận tải hàng không
4.7.4. Tình huống về Hóa đơn thương mại
4.7.5 Tình huống về các chứng từ gốc và các bản sao
4.4. Nhận xét điểm đổi mới của UCP-600 so với UCP-500
Chương 5: Kết luận và kiến nghị
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị
5.2.1. Đối với ngân hàng, doanh nghiệp, các bên tham gia giao dịch tín dụng chứng từ
5.2.2. Đối với các cấp có thẩm quyền
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris