Luận văn Thẩm định hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản Việt Á tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thẩm định hồ sơ vay vốn tín dụng xuất khẩu của Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản Việt Á tại Chi nhánh Ngân hàng phát triển Sóc Trăng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Phạm vi về không gian nghiên cứu
1.3.2. Phạm vi về thời gian nghiên cứu
1.3.3. Phạm vi về nội dung nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về tín dụng xuất khẩu
2.1.2. Các hình thức cho vay xuất khẩu
2.1.3. Phương thức cho vay
2.1.4. Mức vốn cho vay
2.1.5. Thời hạn cho vay
2.1.6. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình kinh doanh của doanh nghiệp
2.1.7. Phương pháp xác định mức vốn cho vay
2.1.8. Phương pháp kiểm tra một hợp đồng xuất khẩu
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp thẩm định
Chương 3: KHÁI QUÁT CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC
3.1. GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN SÓC
3.1.1. Lịch sử hình thành
3.1.2. Hoạt động của ngân hàng
3.1.3. Nguồn vốn hoạt động
3.1.4. Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Phát triển Sóc Trăng
3.1.5. Cơ cấu tổ chức
3.1.6. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
3.2. GIỚI THIỆU QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI NGÂN HÀNG
3.2.1. Tiếp nhận hồ sơ vay vốn
3.2.2. Kiểm tra hồ sơ vay
3.2.3. Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh
3.2.4. Phân tích rủi ro
3.2.5. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, nguồn trả nợ
Chương 4: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN TÍN DỤNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á
4.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
4.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
4.1.2. Khái quát về công ty
4.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ của các phòng ban
4.1.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm của Công ty
4.2. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH THUỶ SẢN
4.2.1. Thuận lợi
4.2.2. Khó khăn
4.3. TIẾP NHẬN HỒ SƠ VAY VỐN
4.4. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN VIỆT Á
4.4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
4.4.2. Tình hình bố trí về cơ cấu tài chính của công ty
4.4.3. Tình hình chỉ tiêu sinh lời của công ty
4.4.4. Tình hình chỉ tiêu sử dụng vốn lưu động
4.4.5. Tình hình chỉ tiêu về khả năng thanh toán
4.5. QUAN HỆ TÍN DỤNG CỦA CÔNG TY VIỆT Á VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC
4.6. PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH
4.6.1. Nội dung của hợp đồng xuất khẩu
4.6.2. Tính khả thi của phương án sản xuất kinh doanh
4.6.3. Tài sản đảm bảo tiền vay
4.6.4. Xác định mức vốn cho vay, thời hạn cho vay
4.6.5. Ý kiến đánh giá về phương án
4.7. NHẬN XÉT VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VAY VỐN
4.7.1. Nhận xét
4.7.2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của công tác thẩm định hồ sơ vay vốn
Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2. KIẾN NGHỊ
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris