Luận văn Thiết lập - phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng tại công ty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Thiết lập - phân tích báo cáo bộ phận, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cửa hàng tại công ty TNHH gas Petrolimex Cần Thơ
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.5 LƯỢC KHẢO VỀ TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Định nghĩa và vai trò của kế toán quản trị
2.1.2 Bộ phận và báo cáo bộ phận
2.1.2.1 Một số khái niệm cơ bản
2.1.2.2 Đặc điểm của báo cáo bộ phận
2.1.2.3 Các yếu tố trong BCBP
2.1.2.4 Các hình thức của BCBP
2.1.3 Thiết lập BCBP
2.1.3.1 Định nghĩa
2.1.3.2. Những chỉ tiêu để đánh giá BCBP giữa các bộ phận
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ MẶT HÀNG GAS VÀ THỊ TRƯỜNG GAS VIỆT NAM
3.1.1 Mặt hàng gas
3.1.2 Thị trường gas Việt Nam
3.2 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GAS PETROLIMEX
3.3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ
3.3.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.3.2 Nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh
3.3.2.1 Nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn
3.3.2.2 Ngành nghề kinh doanh
3.3.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức
3.3.3.1 Tổ chức bộ máy quản lý
3.3.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban
3.3.4 Tổ chức bộ máy kế toán và chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán
3.3.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.3.4.3 Chế độ chính sách kế toán áp dụng tại đơn vị
3.3.5 Khái quát chung về tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
#VALUE!
CHƯƠNG 4 THIẾT LẬP - PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLIMEX CẦN THƠ
4.1. THIẾT LẬP BCBP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN NĂM 2005
4.1.1 Thiết lập và phân tích BCBP toàn công ty năm 2005
4.1.2 Thiết lập - phân tích BCBP của các CH năm 2005
4.1.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các CH năm 2005
4.2 THIẾT LẬP BCBP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN NĂM 2006
4.2.1 Thiết lập và phân tích BCBP toàn công ty năm 2006
4.2.2 Thiết lập và phân tích BCBP theo các của hàng năm 2006
4.2.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các CH năm 2006
4.3 THIẾT LẬP BCBP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG BỘ PHẬN NĂM 2007
4.3.1 Thiết lập và phân tích BCBP toàn công ty năm 2007
4.3.2 Thiết lập - phân tích BCBP của các CH năm 2007
4.3.3 Đánh giá hiệu quả hoạt động của các CH năm 2007
4.4 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG QUA 3 NĂM
4.4.1 Phân tích BCBP của Cửa hàng Số 1 qua 3 năm (2005-2007)
4.4.2 Phân tích BCBP của Cửa hàng Số 2 qua 3 năm (2005-2007)
4.4.3 Phân tích BCBP của Cửa hàng Số 5 qua 3 năm (2005, 2006, 2007)
4.4.4 Phân tích BCBP của Cửa hàng Số 7 qua 3 năm (2005, 2006, 2007)
4.4.5 Phân tích BCBP của Cửa hàng Vị Thanh qua 3 năm (2005-2007)
4.4.6 Phân tích BCBP của Cửa hàng Rạch giá qua 3 năm (2005-2007)
4.4.7 Phân tích BCBP của Cửa hàng Vĩnh long qua 3 năm (2005-2007)
4.4.8 Phân tích BCBP của Cửa hàng Bạc Liêu qua 3 năm (2005, 2006, 2007)...
4.4.9 Phân tích BCBP của Cửa hàng Sóc Trăng qua 3 năm (2005, 2006, 2007).
4.5 PHÂN TÍCH BCBP TOÀN CÔNG TY QUA 3 NĂM
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH GAS PETROLINEX CẦN THƠ
5.1 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TOÀN CÔNG TY
5.2 MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CỬA HÀNG
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT KUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1 Đối với lãnh đạo công ty
6.2.2 Đối với nhà nước
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
703
Bài viết
1,415
Thành viên
624
Thành viên mới
Tiểu Khuyên