Luận văn Thực hiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán phần hành doanh thu - chi phí tại SGN

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thực hiện thủ tục phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán phần hành doanh thu - chi phí tại SGN

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian.
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU.
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận.
2.1.1. Tổng quan về quy trình phân tích trong kiểm toán báo cáo tài chính
2.1.1.1. Khái niệm và vai trò của thủ tục phân tích.
2.1.1.2. Nội dung, mục đích và nguồn tài liệu của thủ tục phân tích.
2.1.1.2.1. Nội dung, mục đích của thủ tục phân tích
2.1.1.2.2 Nguồn tài liệu của thủ tục phân tích.
2.1.1.2.3. Các phương pháp phân tích
2.1.1.4.1. Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán
2.1.1.4.3. Thủ tục phân tích áp dụng trong giai đoạn hoàn thành, soát xét tổng thể cuộc kiểm toán.
2.1.1.4.4. Mức độ tin cậy của quy trình phân tích
2.1.1.4.5. Điều tra các yếu tố bất thường
2.1.2. Khái quát về khoản mục Doanh thu - Chi phí
2.1.2.1 Nội dung, đặc điểm và mục tiêu kiểm toán của khoản mục Doanh thu
2.1.2.1.1. Nội dung và đặc điểm
2.1.2.1.2. Mục tiêu kiểm toán
2.1.2.2. Nội dung, đặc điểm và mục tiêu kiểm toán của khoản mục Chi phí.
2.1.2.2.1. Nội dung và đặc điểm
2.1.2.2.2. Mục tiêu kiểm toán
2.2. Phương pháp nghiên cứu.
2.2.1. Phương pháp chọn vùng nghiên cứu.
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu.
CHƯƠNG 3. GIỚI THIỆU CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ CÔNG TY KHÁCH HÀNG
3.1. GIỚI THIỆU C.TY KIỂM TOÁN SGN.
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.3.3. Về khách hàng
3.1.3.4. Về dịch vụ
3.2. GIỚI THIỆU CÔNG C.TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH LONG.
3.2.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
3.2.2. Niên độ kế toán
3.2.3. Chế độ kế toán áp dụng
3.2.4. Tóm lược các chính sách kế toán áp dụng
CHƯƠNG 4. THỰC HIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ KIỂM TOÁN PHẦN HÀNH DOANH THU - CHI PHÍ TẠI C.TY CP XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VĨNH LONG
4.1. HOÀN THIỆN THỦ TỤC PHÂN TÍCH.
4.1.1. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN
4.1.1.1. Phân tích biến động.
4.1.1.2. Phân tích các Tỷ số Tài chính quan trọng.
4.1.1.2.1. Phân tích tỷ số tài chính về khả năng thanh toán - đánh giá khả năng hoạt động liên tục.
4.1.1.2.2. Phân tích tỷ số tài chính về tỷ suất lợi nhuận. - Đánh giá hiệu quả hoạt động và sự phù hợp giữa doanh thu - chi phí
4.1.1.3. Phân tích phi tài chính và đánh giá rủi ro
4.1.2. THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG GIAI ĐOẠN THỰC HIỆN KIỂM TOÁN.
4.1.2.1. Thủ tục phân tích đối với khoản mục Tiền
4.1.2.2. Thủ tục phân tích đối với khoản mục “Nợ phải thu”
4.1.2.3. Thủ tục phân tích đối với khoản mục Hàng Tồn Kho Và Giá Vốn Hàng Bán
4.1.2.4. Thủ tục phân tích đối với khoản mục Tài Sản Khác (gồm ngắn hạn và dài hạn)
4.1.2.5. Thủ tục phân tích đối với tài sản cố định và chi phí khấu hao.
4.1.2.6. thủ tục phân tích đối với khoản mục “nợ phải trả”.
4.2.1.7. Thủ tục phân tích khi kiểm Kiểm toán thuế.
4.2.1.8. Thủ Tục Phân Tích Đối Với Khoản Mục Nguồn Vốn
4.2.2. KIỂM TOÁN DOANH THU - CHI PHÍ
4.2.2.1. Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ, thiết kế và thực hiện các thử nghiệm kiểm soát đối với chu trình doanh thu
4.2.2.1.1. Tìm hiểu về kiểm soát nội bộ (KSNB).
4.2.2.1.2. Đánh giá sơ bộ rủi ro kiểm soát, thiết kế và thực hiện thử nghiệm kiểm soát
4.2.2.2. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN DOANH THU
4.2.2.2.2. Bảng tổng hợp lỗi
4.2.2.2.3. Chương trình kiểm toán doanh thu.
4.2.2.3. THỰC HIỆN KIỂM TOÁN CHI PHÍ
4.2.2.3.1. Biểu chỉ đạo.
4.2.2.3.2. Bảng tổng hợp lỗi
4.2.2.3.3. Chương trình kiểm toán Chi phí.
CHƯƠNG 5. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ PHẦN HÀNH DOANH THU - CHI PHÍ TẠI SGN
5.1. NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH PHÂN TÍCH.
5.1.1. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán.
5.1.1.1. Ưu điểm:
5.1.1.2. Nhược điểm
5.1.2. Giai đoạn thử nghiệm cơ bản.
5.1.2.1. Ưu điểm.
5.1.2.2. Nhược điểm
5.1.3. Giai đoạn hoàn thành, soát xét tổng thể cuộc kiểm toán
5.1.3.1. Ưu điểm.
5.1.3.2. Nhược điểm
5.2. NHẬN XÉT VỀ PHẦN HÀNH
5.2.1. Đối với phần hành doanh thu
5.2.1.1. Ưu điểm.
5.2.1.2. Nhược điểm
5.2.2. Đối với phần hành Chi phí
5.2.2.1. Ưu điểm.
5.2.2.2. Nhược điểm
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
692
Bài viết
1,408
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris