Luận văn Thực trạng sản xuất lúa ở huyện Giá Rai-Tỉnh Bạc Liêu năm 2007

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Thực trạng sản xuất lúa ở huyện Giá Rai-Tỉnh Bạc Liêu năm 2007
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian
1.4.2 Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Sản xuất
2.1.2 Năng suất
2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
3.1.1 Ví trí địa lý
3.1.2 Về đất đai
3.1.3 Khí hậu thời tiết
3.1.4 Tài nguyên sinh vật
Trang iv
3.2. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI
3.2.1 Dân số
3.2.2 Cơ cấu kinh tế địa phương
3.2.3 Máy móc thiết bị
3.2.4 Về cơ sở hạ tầng
3.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HUYỆN
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA 3 VỤ
4.1 THÔNG TIN VỀ NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA
4.1.1 Đặc điểm chung của hộ trồng lúa
4.1.2 Kinh nghiệm sản xuất lúa của nông hộ
4.1.3 Diện tích trồng lúa của nông hộ
4.1.4 Hướng dẫn kỉ thuật
4.1.5 Số nhân khẩu
4.1.6 Số người tham gia sản xuất
4.1.7 Trình độ học vấn
4.1.8 Hình thức tín dụng
4.1.9 Áp dụng kỉ thuật sản xuất
4.2 CHI PHÍ TRỒNG LÚA 3 VỤ Ở HUYỆN GIÁ RAI
4.2.1 Vụ Đông Xuân
4.2.2 Vụ Thu Đông
4.2.3 Vụ Hè Thu
CHƯƠNG 5
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA Ở HUYỆN GIÁ RAI
5.1. VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN
5.2. VỤ HÈ THU
5.3. VỤ THU ĐÔNG
5.4. CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT
5.4.1 Giống
5.4.2 Thuốc, phân bón
5.4.3 Lao động
Trang v
5.4.4 Kỉ thuật canh tác
5.4.5 Vốn đầu tư cho sản xuất lúa
CHƯƠNG 6
MỘT SỐ GIẢI PHÁP
6.1 MA TRẬN SWOT
6.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
6.2.1 Tuyển chọn lai tạo giống
6.2.2 Chuyển giao tiến bộ khoa học kỉ thuật trong sản xuất lúa
6.2.3 Nâng cao chất lượng lao động
6.2.4 Tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
6.2.5 Về chất lượng sản phẩm
6.2.6 Về giá và khâu phân phối lúa
6.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI CỦA HUYỆN GIÁ RAI TRONG TƯƠNG LAI
CHƯƠNG 7
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
7.1 KẾT LUẬN
7.2 KIẾN NGHỊ
7.2.1 Đối với chính quyền địa phương
7.2.2 Đối với người nông dân
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris