Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại chi nhánh công ty Cho thuê Tài chính II - Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp hoàn thiện, phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại chi nhánh công ty Cho thuê Tài chính II - Cần Thơ
CHƢƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 Phạm vi nghiên cứu
1.3.1 Không gian
1.3.2 Thời gian
1.4 Lược khảo tài liệu
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Những khái niệm cơ bản
2.1.2 Một số quy định chung
2.1.3 Lợi ích và hạn chế của hoạt động cho thuê tài chính
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
3.1 Lịch sử hình thành và phát triển
3.2 Cơ cấu tổ chức
3.3 Lĩnh vực và đặc điểm hoạt động
3.4 Sơ lược về kết quả hoạt động của công ty qua ba năm( 2006-2008)
3.5 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng tới
3.5.1Những thuận lợi của công ty
3.5.2 Những khó khăn của công ty
3.5.3 Phướng hướng tới
CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
4.1 Qui trình cho thuê tài chính tại công ty
4.2 Thực trạng hoạt động của công ty
4.2.1 Phân tích nguồn vốn của công ty
4.2.2 Phân tích thực trạng cho thuê tài chính tại công ty
4.2.3 Về tài sản cho thuê của công ty
4.2.4 Về tỷ lệ nợ xấu của công ty
4.3 Kết quả hoạt động cho thuê
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ
5.1 Giải pháp hoàn thiện, phát triển hoạt động cho thuê tài chính tại chi nhánh công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
5.1.1 Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty
5.1.2 Xây dựng chính sách marketing tổng hợp
5.1.3 Tăng cường bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực tại công ty
5.1.4 Tạo lập các nguồn vốn hoạt động
5.2 Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động cho thuê tài chính tại chi nhánh công ty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
5.2.1 Lựa chọn khách hàng
5.2.2 Nghiêm túc thực hiện quy trình cho thuê tài chính
5.2.3 Thẩm định dự án
5.2.4 Thực hiện các biện pháp bảo đảm
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận
6.2 Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris