Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Long Hồ chi nhánh Hòa Ninh


MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Một số tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Một số vấn đề liên quan đến hoạt động tín dụng
2.1.1. Khái niệm về tín dụng
2.1.2. Sự ra đời và phát triển của tín dụng
2.1.3. Bản chất, chức năng và vai trò của tín dụng
2.1.4. Đảm bảo tín dụng
2.2. Một số quy định về cho vay tại NHN0 & PTNT huyện Long Hồ chi nhánh Hoà Ninh
2.2.1. Nguyên tắc cho vay
2.2.2. Điều kiện vay vốn
2.2.3. Thể loại và thời hạn cho vay
2.2.4. Lãi suất và mức cho vay
2.2.5. Các phương thức cho vay
2.2.6. Quy trình xét duyệt cho vay
2.2.7. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.3.2. Phương pháp xử lý và phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHN0 & PTNT HUYỆN LONG HỒ CHI NHÁNH HOÀ NINH
3.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng của các phòng ban
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Chức năng của các phòng ban
3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh từ năm 2004 đến năm 2006
3.4. Thuận lợi và khó khăn
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. Phương hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2007
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHN0 & PTNT HUYỆN LONG HỒ CHI NHÁNH HOÀ NINH
4.1. Tình hình huy động vốn
4.2. Tình hình sử dụng vốn
4.2.1. Phân tích tình hình cho vay
4.2.2. Doanh số thu nợ
4.2.3. Tình hình dư nợ
4.2.4. Tình hình nợ quá hạn
4.3. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng
4.3.1. Tổng dư nợ trên nguồn vốn huy động
4.3.2. Tỷ lệ nợ quá hạn
4.3.3. Tỷ lệ thu nợ
4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng
4.4 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng và biện pháp để phòng ngừa rủi ro
4.4.1. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro
4.4.2. Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động tín dụng
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHN0 & PTNT HUYỆN LONG HỒ CHI NHÁNH HOÀ NINH
5.1 Về huy động vốn
5.2. Về hoạt động tín dụng
5.2.1. Giải pháp đối với việc cho vay
5.2.2. Những giải pháp đối với tình hình thu nợ
5.2.3. Một số biện pháp nhằm hạn chế tình hình nợ quá hạn
5.3. Về công tác tài chính, kế toán - ngân quỹ và tin học
5.4. Đối với các mặt công tác khác
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với Ngân hàng cấp trên
6.2.2. Đối với NHN0 & PTNT chi nhánh Hoà Ninh
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
697
Bài viết
1,414
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris