Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thị xã Bạc Liêu

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - chi nhánh Thị xã Bạc Liêu
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Tổng quan về tín dụng
2.1.1.1. Các khái niệm
2.1.1.2. Các hình thức tín dụng
2.1.1.3. Vai trò của tín dụng
2.1.2. Tổng quan về rủi ro tín dụng
2.1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng
2.1.2.2. Thiệt hại do rủi ro tín dụng gây ra
2.1.2.3. Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng
2.1.2.4. Phân loại nợ của ngân hàng
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng và đo lường rủi ro tín dụng tại ngân hàng
2.1.4. Một số quy định trong hoạt động tín dụng
2.1.4.1. Nguyên tắc vay vốn
2.1.4.2. Điều kiện vay vốn
2.1.4.3. Phương thức cho vay
2.1.4.4. Giới hạn cho vay
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH TX BẠC LIÊU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CỦA TỈNH BẠC LIÊU
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Tình hình kinh tế
3.1.3. Tình hình xã hội
3.2. GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT VIỆT NAM
3.2.1. Giới thiệu về NHNo&PTNT Việt Nam
3.2.2. Một số thành tựu đạt được của NHNo&PTNT Việt Nam
3.3. GIỚI THIỆU VỀ NHNo & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH TX BẠC LIÊU
3.3.1. Lịch sử hình thành
3.3.2. Cơ cấu tổ chức
3.3.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng
3.3.4. Các hoạt động chủ yếu tại ngân hàng
3.4. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
3.5. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG
3.6. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG NĂM 2009
3.6.1. Mục tiêu kinh doanh
3.6.2. Một số giải pháp đang thực hiện để đạt mục tiêu
Chương 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo & PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH TX BẠC LIÊU
4.1. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.1.1. Khái quát tình hình huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm
2006 - 2008
4.1.2.Tình hình hoạt động tín dụng tại ngân hàng qua 3 năm 2006 - 2008
4.1.3. Tình hình nợ quá hạn tại ngân hàng
4.2.PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
4.2.1. Nợ xấu theo thời hạn
4.2.2. Nợ xấu theo thành phần kinh tế
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
4.4. NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT TX BẠC LIÊU
Chương 5: GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NHNo&PTNT VIỆT NAM - CHI NHÁNH TX BẠC LIÊU
5.1. PHÂN TÁN RỦI RO
5.2. PHÂN TÍCH KỸ VỀ KHÁCH HÀNG
5.3. GIÁM SÁT KIỂM TRA SAU KHI CHO VAY
5.4. NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CBTD
5.5. QUẢN LÝ NỢ CÓ VẤN ĐỀ
Chương 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với NHNo & PTNT Tỉnh Bạc Liêu
6.2.2. Đối với chi nhánh NHNo & PTNT TX Bạc Liêu
6.2.3. Đối với cơ quan Nhà nước, các cấp, ngành có liên quan
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris