Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thẻ ATM của ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Thực trạng và giải pháp phát triển hoạt động thẻ ATM của ngân hàng Sacombank chi nhánh Cần Thơ
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu riêng
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. CĂN CỨ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
1.5.1. Căn cứ khoa học
1.5.2. Căn cứ thực tiễn
1.6. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.2. Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.3. Trình tự phân tích hoạt động kinh doanh
2.1.4. Tổng quan về thẻ thanh toán
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích ma trận SWOT
Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CẦN THƠ
3.1. VÀI NÉT VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN
3.2. KHÁI QUÁT VỀ SACOMBANK CẦN THƠ
3.2.1. Lịch sử hình thành
3.2.2. Chức năng của chi nhánh
3.2.3. Cơ cấu tổ chức và dịch vụ
3.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
3.4. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CHUNG CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
3.4.1. Thuận lợi
3.4.2. Khó khăn
3.5. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THẺ CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
4.1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ VÀ SẢN PHẨM THẺ
4.1.1. Thẻ thanh toán Sacompassport - Thẻ thông hành vào thế giới giao dịch điện tử
4.1.2. Thẻ thanh toán quốc tế Sacombank Visa Debit
4.1.3. Thẻ tín dụng quốc tế Sacombank Visa Credit
4.1.4. Ladies First
4.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẺ
4.2.1. Hoạt động kinh doanh thẻ
4.2.2. Sự phát triển của hoạt động thẻ
4.2.3. Hệ thống máy ATM và máy POS
4.2.4. Tình hình hoạt động của máy ATM
4.2.5. Lợi nhuận từ hoạt động thẻ
4.3. CƠ HỘI, THẾ MẠNH, THÁCH THỨC VÀ ĐIỂM YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG THẺ CỦA SACOMBANK CẦN THƠ
4.3.1. Cơ hội
4.3.2. Thế mạnh
4.3.3. Thách thức
4.3.4. Điểm yếu
4.4. MA TRẬN SWOT
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THẺ CHO SACOMBANK CẦN THƠ
5.1. NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN
5.2. GIẢI PHÁP
5.2.1. Nâng cao chất lượng sản phẩm và mạng lưới dịch vụ
5.2.2. Tăng cường hoạt động Marketing
5.2.3. Phát triển trình độ nguồn nhân lực
5.2.4. Hạn chế rủi ro
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris