Luận văn Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Tình hình cho vay vốn đối với hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Huyện Giồng Riềng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Hộ sản xuất và sự cần thiết phải phát triển kinh tế hộ sản xuất
2.1.2 Một số lý luận cơ bản về tín dụng
2.1.3 Vai trò của tín dụng trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng.
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích nhân tố ảnh hưởng
Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.1 KHÁI QUÁT VỀ NHNo & PTNT HUYỆN GIỒNG RIỀNG
3.1.1 Vài nét về Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ( NHNo & PTNT) chi nhánh Huyện Giồng Riềng
3.1.2 Cơ cấu tổ chức
3.1.3 Các hoạt động chính của Ngân hàng
#VALUE!
3.2 Thực trạng và hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng
3.2.1 Thực trạng và hiệu quả hoạt động
3.2.2 Thuận lợi và khó khăn
#VALUE!
Chương 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY VỐN ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY
4.1.1 Doanh số cho vay ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.1.2 Doanh số cho vay trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.2 TÌNH HÌNH THU NỢ
4.2.1 Doanh số thu nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.2.2 Doanh số thu nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.3 TÌNH HÌNH DƯ NỢ
4.3.1 Dư nợ ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.3.2 Dư nợ trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.4 TÌNH HÌNH NỢ XẤU
4.4.1 Nợ xấu ngắn hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.4.2 Nợ xấu trung hạn hộ sản xuất nông nghiệp
4.5 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHO VAY CỦA NHNo & PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG QUA 3 NĂM 2006 - 2008
Chương 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI CHI NHÁNH NHNo &PTNT CHI NHÁNH HUYỆN GIỒNG RIỀNG
5.1 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY
5.3 BIỆN PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với NHNo & PTNT Việt Nam
6.2.2. Đối với NHNo & PTNT Giồng Riềng
6.2.3. Đối với chính quyền địa phương
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris