Luận văn Tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Tình hình phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò tại huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÁC GIẢ THIẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Các giả thiết cần kiểm định
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Giới hạn về không gian
1.4.2. Giới hạn về thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Khái niệm về trang trại
2.1.2. Đặc trưng của kinh tế trang trại
2.1.3. Các tiêu chí về kinh tế trang trại
2.1.4. Vai trò của kinh tế trang trại đối với sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3 TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
3.1. SƠ LƯỢC VỀ HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
3.1.1. Đặc điểm tự nhiên
3.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội
3.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CỦA TỈNH BẾN TRE
3.2.1. Định hướng phát triển kinh tế trang trại của Tỉnh
3.2.2. Chính sách của Tỉnh nhằm phát triển kinh tế trang trại
3.2.3. Tình hình phát triển kinh tế trang trại hiện nay của tỉnh Bến Tre
3.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
3.3.1. Định hướng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò của Huyện
3.3.2. Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi bò trong những năm gần đây tại Huyện Ba Tri
CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
4.1. VÙNG NGHIÊN CỨU VÀ MẪU ĐIỀU TRA
4.2. THÔNG TIN VỀ CHỦ TRANG TRẠI
4.3. THÔNG TIN VỀ TRANG TRẠI
4.4. THÔNG TIN KHÁC
4.5. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA TRANG TRẠI
4.5.1 Chi phí
4.5.2 Doanh thu
4.5.3. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của trang trại
4.6. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN BA TRI
4.6.1. Thuận lợi
4.6.2. Khó khăn
CHƯƠNG 5 NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI BÒ TẠI HUYỆN BA TRI TỈNH BẾN TRE
5.1. GIỐNG
5.2. THỨC ĂN
5.3. MÔI TRƯỜNG
5.4. VỐN
5.5. TIÊU THỤ
5.6. KHUYẾN NÔNG VÀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH
CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGỊ
6.2.1. Đối với các chủ trang trại
6.2.2. Đối với chính quyền địa phương
6.2.3. Đối với tổ chức tín dụng
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris