Luận văn Tổ Chức & Kiểm Soát Hệ Thống Thông Tin Tại Ngân Hàng TMCP Mỹ Xuyên - An Giang

234
1
18

badboy

Member
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Kiểm soát hệ thống thông tin kế toán trên máy tính
2.1.3. Sự an toàn và trung thực của dữ liệu
2.1.4 Tổ chức chứng từ kế toán
2.1.5. Hệ thống thông tin tín dụng
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP MỸ XUYÊN
3.1. CHỨC NĂNG VÀ MẠNG LƯỚI PHÁT TRIỂN
3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.2.1. Hội đồng quản trị
3.2.2. Ban kiểm soát
3.2.3. Phòng kế toán tài chính
3.2.4. Phòng tổ chức hành chánh, nhân sự và đào tạo
3.2.5. Phòng công nghệ thông tin
3.2.6. Phòng kế hoạch nghiên cứu tổng hợp
3.2.7. Phòng kế toán
3.2.8. Phòng ngân quỹ
3.2.9. Phòng hành chính
3.3. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
3.3.1. Chế độ kế toán đang áp dụng
3.3.2. Hình thức kế toán
3.3.3. Mô hình kế toán
3.4. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN
3.5. HTTT VÀ PHẦN MỀM SỬ DỤNG TẠI MXBANK
Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC & KIỂM SOÁT HỆ THỐNG THÔNG TIN TẠI NGÂN HÀNG TMCP MỸ XUYÊN - AN GIANG
4.1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI MXBANK
4.1.1. Câu hỏi kiểm tra
4.1.2. Đặc tính của công tác kiểm soát nội bộ tại mxbank
4.1.3. Mô hình tổ chức kiểm soát nội bộ
4.2. CHU TRÌNH DOANH THU
4.2.1. Các hoạt động trong chu trình doanh thu
4.2.2. Tổ chức kế toán - xử lý nghiệp vụ
4.2.3. Nhận dạng rủi ro trong chu trình doanh thu
4.3. CHU TRÌNH CHI PHÍ
4.3.1. Các hoạt động trong chu trình chi phí
4.3.2. Tổ chức kế toán - xử lý nghiệp vụ
4.3.3. Nhận dạng rủi ro trong chu trình chi phí
4.4. SO SÁNH GIỮA THỰC TẾ VỚI LÝ THUYẾT VÀ VSA 401
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris