Luận văn Ứng dụng marketing - mix trong kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Ứng dụng marketing - mix trong kinh doanh xuất khẩu tại công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Địa bàn nghiên cứu
1.4.2. Thời gian nghiên cứu
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Khảo lược các tài liệu có liên quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Marketing Mix
2.1.2. Định nghĩa về marketing quốc tế
2.1.3. Những vấn đề cơ bản của marketing quốc tế
2.1.4. Vai trò của xuất khẩu đối với các doanh nghiệp
2.1.5. Những chiến lược thâm nhập thị trường thế giới
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÓC TRĂNG
3.1. Tổng quan về công ty cổ phần thuỷ sản Sóc Trăng
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
3.1.3. Thực trạng công tác quản lí và điều hành công ty
3.1.4. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
3.2. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong những năm gần đây
3.3. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của công ty sang thị trường Mỹ, Nhật
3.4. Phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty
3.4.1. Đối thủ xạnh tanh ngoài nước
3.4.2. Đối thủ cạnh tranh trong nước
Chương 4: ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG MARKETING - MIX Ở CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÓC TRĂNG
4.1. Thực trạng triển khai marketing - mix xuất khẩu tại công ty
4.1.1. Phân tích khách hàng và thị trường của công ty
4.1.2. Thực trạng ứng dụng chiến lược sản phẩm
4.1.3. Thực trạng ứng dụng chiến lược giá
4.1.4. Thực trạng ứng dụng chiến lược phân phối
4.1.5. Thực trạng ứng dụng chiến lược xúc tiến thương mại
4.1.6. Tình hình chi phí cho hoạt động marketing
4.2. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thâm nhập thị trường quốc tế
4.2.1. Những yếu tố đặc điểm thị trường
4.2.2. Đặc điểm sản phẩm
4.2.3. Đặc điểm khách hàng
4.2.4. Đặc điểm hệ thống trung gian
4.2.5. Những yếu tố thuộc tiềm lực của doanh nghiệp
4.3. Đánh giá về sản phẩm
4.3.1. Về nguyên liệu
4.3.2. Về bao bì
4.3.3. Về chế biến
4.3.4. Về chất lượng
4.4. Đánh giá về giá cả
4.5. Đánh giá về phân phối
4.6. Đánh giá hoạt động xúc tiến thương mại
4.7. Đánh giá sự lựa chọn thị trường
4.8. Đánh giá chung về hoạt động kinh doanh và marketing của công ty
Chương 5: ỨNG DỤNG MARKETING - MIX TRONG KINH DOANH XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ SẢN SÓC TRĂNG
5.1. Hoàn thiện sự lựa chọn thị trường
5.2. Hoàn thiện quá trình marketing xuất khẩu
5.3. Ứng dụng mketing mix vào hoạt động kinh doanh xuất khẩu
5.3.1. Chiến lược sản phẩm
5.3.2. Chiến lược giá
5.3.3. Chiến lược phân phối
5.3.4. Chiến lược xúc tiến thương mại
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với cơ quan Nhà nước
6.2.2. Kiến nghị với công ty
Tài liệu tham khảo
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
712
Bài viết
1,430
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris