Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II- Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cho thuê tài chính II- Cần Thơ
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian thực hiện đề tài
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về quản trị
2.1.2. Khái niệm về chiến lược
2.1.3. Khái niệm về Quản trị chiến lược
2.1.4. Các giai đoạn của quản trị chiến lược
2.1.4.1. Giai đoạn hình thành chiến lược
2.1.4.2. Giai đoạn thực thi chiến lược
2.1.4.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược
2.1.5. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
2.1.6. Mô hình quản trị chiến lược
2.1.7. Ưu và nhược điểm của quản trị chiến lược
2.1.8. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
2.1.8.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô để nhận ra cơ hội - đe dọa cho doanh nghiệp
2.1.8.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp trong ngành
2.1.8.3. Phân tích hoàn cảnh nội tại doanh nghiệp để nhận ra các điểm mạnh điểm yếu
2.1.8.4. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
2.1.8.5. Xây dựng và lựa chọn chiến lược
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG 3
GIỚI THIỆU CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II -CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
3.3. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY
3.4. TÌNH HÌNH KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA CÔNG TY
4.1. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TRONG NỘI BỘ CÔNG TY
4.1.1. Các yếu tố về Công tác Quản trị
4.1.1.1. Yếu tố về xây dựng kế hoạch, hoạch định chiến lược
4.1.1.2. Yếu tố về công tác tổ chức, nhân sự
4.1.1.3. Yếu tố về công tác lãnh đạo, quản lý
4.1.1.4. Yếu tố về công tác kiểm soát nội bộ
4.1.2. Các yếu tố về Marketing
4.1.2.1. Yếu tố về tổ chức chiêu thị
4.1.2.2. Yếu tố về tổ chức hệ thống kênh phân phối
4.1.2.3. Yếu tố về nghiên cứu và phát triển
4.1.2.4. Yếu tố về hệ thống thông tin
4.1.3. Yếu tố về Quy mô, Vốn
4.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.2.1. Các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế
4.2.2. Các yếu tố về chính trị - pháp luật
4.2.3. Các yếu tố về văn hoá - xã hội
4.2.4. Các yếu tố về tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ
4.2.5. Yếu tố về kinh tế thế giới
4.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ
4.3.1. Yếu tố về đối thủ cạnh tranh
4.3.2. Yếu tố về các đối thủ tiềm ẩn
4.3.3. Yếu tố về dịch vụ thay thế
4.3.4. Yếu tố về nhà cung cấp
4.3.5. Yếu tố về khách hàng
4.4. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2014
4.4.1.Sứ mạng và mục tiêu đến năm 2014
4.4.1.1. Sứ mạng
4.4.1.2. Nhiệm vụ
4.4.1.3. Mục tiêu
4.4.2. Xây dựng và lựa chọn chiến lược
4.4.2.1. Xây dựng các chiến lược
4.4.2.2. Lựa chọn chiến lược kinh doanh đến năm 2014
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2014
5.1. Giải pháp về quản trị
5.2. Giải pháp marketing
5.3. Giải pháp về tài chính - kế toán
5.4. Giải pháp về dịch vụ cho thuê
5.5. Giải pháp về nhân sự
5.6. Hệ thống thông tin
CHƯƠNG 6
PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Về phía nhà nước
6.2.2. Về phía ngành
DANH MỤC HÌNH
Sơ đồ1: Công tác quản trị trong doanh nghiệp
Hình 1: Mô hình quản trị chiến lược
Hình 2: Mô hình mối quan hệ giữa công ty với các
Hình 3: Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter
Hình 4: Mô hình ma trận bên ngoài - bên trong
Hình 5 : Mô hình ma trận lược chính
Hình 6:Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
Hình 7: Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam (2003-2008)
Hình 8 : Biểu đồ thể hiện tình hình doanh số cho thuê tài chính theo thành phần kinh tế của công ty
Hình 9: Biểu đồ thể hiện tình hình doanh số cho thuê tài chính theo vùng của công ty
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 3.1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2006 - 2008
Bảng 4.2 : TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN
Bảng 4.3: CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH II - CHI NHÁNH CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2006-2008
Bảng 4.4 : MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN TRONG (IFE)
Bảng 4.5 : TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA VIỆT NAM (2003-2008)
Bảng 4.6 : TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY CHO
THUÊ TÀI CHÍNH II - CẦN THƠ (2007-2008)
Bảng 4.7 : DOANH SỐ CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ GIAI ĐOẠN (2006 - 2008)
Bảng 4.8 : DOANH SỐ CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO VÙNG GIAI ĐOẠN (2006 - 2008)
Bảng 4.9 : MA TRẬN ĐÁNH GIÁ CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI (EFE)
Bảng 4.10: MA TRẬN SWOT
Bảng 4.11 : MA TRẬN BÊN TRONG BÊN NGOÀI (IE)
Bảng 4.12: MA TRẬN LƯỢC CHÍNH
Bảng 4.13: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
Bảng 4.14: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
Bảng 4.15: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
Bảng 4.16: Ma Trận QSPM của Cty cho thuê tài chính II - Cần Thơ
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris