Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre

196
0
16

ngochai89

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre
MỤC LỤC
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Phạm vi nghiên cứu
1.3.1. Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. Lược khảo tài liệu nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái quát về quản trị và chiến lược
2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược
2.1.3. Các giai đoạn quản trị chiến lược
2.1.4. Tầm quan trọng của quản trị chiến lược
2.1.5. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
2.1.6. Phân tích nội bộ doanh nghiệp
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BẾN TRE
3.1. Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty
3.2. Lĩnh vực hoạt động
3.3. Cơ cấu tổ chức và nguồn nhân lực
3.3.1. Cơ cấu tổ chức
3.3.2. Nguồn nhân lực
3.4. Thị trường kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua
3.5. Kết quả hoạt động kinh doanh
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
4.1. Phân tích môi trường kinh doanh
4.1.1. Phân tích môi trường vĩ mô
4.1.2. Phân tích môi trường tác nghiệp
4.2. Phân tích môi trường nội bộ của công ty
4.2.1. Yếu tố marketing
4.2.2. Công tác nghiên cứu hợp tác và phát triển
4.2.3. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
4.3. Sứ mạng và mục tiêu đến năm 2012
4.3.1.. Sứ mạng của công ty
4.3.2. Mục tiêu đến năm 2012
4.4. Hình thành và lựa chọn chiến lược
4.4.1. Các điểm mạnh của công ty
4.4.2. Các điểm yếu của công ty
4.4.3. Các cơ hội đối với công ty
4.4.4. Các mối đe doạ
4.4.5. Ma trận SWOT
4.4.6. Ma trận SPACE
4.4.7. Ma trận chiến lược chính
4.4.8. Lựa chọn chiến lược
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẾN NĂM 2012
5.1. Vấn đề về quản trị
5.1.1. Các mục tiêu hàng năm
5.1.2. Các chính sách thực hiện mục tiêu
5.2. Vấn đề marketing
5.3. Vấn đề tài chính
5.4. Vấn đề nghiên cứu và phát triển
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
709
Bài viết
1,427
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris