Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần vật tư Hậu Giang

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần vật tư Hậu Giang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1. Thời gian
1.3.2. Không gian
1.3.3. Giới hạn của đề tài
1.4. LƢỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN
CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƢƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm và mô hình quản trị chiến lược
2.1.1.1. Khái quát về Quản trị
2.1.1.2. Khái niệm về chiến lược
2.1.1.3. Khái niệm chính sách
2.1.1.4. Khái niệm về Quản trị chiến lược
2.1.1.5. Mô hình Quản trị chiến lược
2.1.1.6. Ưu và nhược điểm của Quản trị chiến lược
2.1.1.7. Tầm quan trọng của Quản trị chiến lược
2.1.2. Nội dung hoạch định chiến lược của doanh nghiệp
2.1.2.1. Phân tích môi trường vĩ mô
2.1.2.1.1. Yếu tố kinh tế
2.1.2.1.2. Yếu tố chính trị - pháp luật
2.1.2.1.3. Yếu tố văn hóa - xã hội
2.1.2.1.4. Yếu tố tự nhiên
2.1.2.1.5. Yếu tố công nghệ
2.1.2.1.6. Yếu tố quốc tế
2.1.2.2. Phân tích môi trường vi mô
2.1.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh
2.1.2.2.2. Đối thủ tiềm ẩn mới
2.1.2.2.3. Khách hàng
2.1.2.2.4. Nhà cung cấp
2.1.2.2.5. Sản phẩm thay thế
2.1.2.3. Phân tích hoàn cảnh nội tại
2.1.2.3.1. Cơ cấu tổ chức
2.1.2.3.2. Các yếu tố của nguồn nhân lực
2.1.2.3.3. Các yếu tố nghiên cứu & phát triển
2.1.2.3.4. Các yếu tố sản xuất
2.1.2.3.5. Các yếu tố tài chính kế toán
2.1.2.3.6. Yếu tố Marketing
2.1.2.4. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược
2.1.2.4.1. Xác định nhiệm vụ
2.1.2.4.2. Xác định mục tiêu
2.1.2.5. Hình thành và lựa chọn chiến lược
2.1.2.5.1. Quá trình hình thành một chiến lược tổng quát
2.1.2.5.2. Giai đoạn nhập vào
2.1.2.5.3. Giai đoạn kết hợp
2.1.2.5.4. Lựa chọn chiến lược
2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƢƠNG 3: GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC & PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI TẠI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ HẬU GIANG (HAMACO)
3.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ CÔNG TY
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
3.1.1.1. Giới thiệu sơ lược
3.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2. Lĩnh vực hoạt động
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 - 2008
3.1.4. Thị trường kinh doanh của công ty trong các năm vừa qua
3.1.5. Nhiệm vụ - chức năng của các bộ phận phòng ban
a) Phòng kinh doanh
b) Phòng Marketing
c) Phòng kế toán
d) Chức năng và nhiệm vụ của phòng tổ chức
e) Bộ phận kho
3.2. PHÂN TÍCH HOÀN CẢNH NỘI TẠI CỦA DOANH NGHIỆP
3.2.1. Cơ cấu tổ chức
3.2.2. Nguồn nhân lực
3.2.3. Yếu tố sản xuất
3.2.4. Yếu tố Marketing
3.2.4.1. Yếu tố sản phẩm
3.2.4.1.1. Thép
3.2.4.1.2. Xi măng
3.2.4.2. Yếu tố giá
3.2.4.3. Yếu tố khuyến mãi
3.2.4.4. Yếu tố phân phối
3.2.5. Văn hóa doanh nghiệp
3.2.6. Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
3.2.6.1. Tình hình doanh thu qua 3 năm từ 2006 - 2008
3.2.6.2. Phân tích chỉ số tài chính
a/Chỉ số thanh toán
b/Chỉ số hoạt động
c/Tỷ số về đòn cân nợ
d/Tỷ số về doanh lợi
3.2.7. Ma trận nội bộ
CHƢƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ HẬU GIANG
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG VĨ MÔ
4.1.1. Yếu tố kinh tế
4.1.2. Yếu tố chính trị - pháp luật
4.1.3. Yếu tố dân số
4.1.4. Yếu tố xã hội
4.1.5. Yếu tố tự nhiên
4.1.6. Yếu tố công nghệ
4.1.7. Yếu tố quốc tế
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG VI MÔ
4.2.1. Phân tích thị trường
4.2.2. Phân tích đối thủ cạnh tranh
4.2.2.1. Đối thủ trực tiếp
4.2.2.2. Đối thủ tiềm ẩn
4.2.3. Nhà cung ứng
4.2.3.1. Nhà cung ứng vật tư thiết bị
4.2.3.2. Nhà cung ứng vốn
4.2.3.3. Nhà cung ứng lao động
4.2.4. Khách hàng
4.2.5. Sản phẩm thay thế
4.3. SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ HẬU GIANG ĐẾN NĂM 2015
4.3.1. Sứ mạng của công ty cổ phần vậy tư Hậu Giang
4.3.2. Mục tiêu đến năm 2015
4.4. HÌNH THÀNH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƢỢC
4.4.1. Tổng hợp các điểm mạnh của công ty
4.4.2. Tổng hợp các điểm yếu của công ty
4.4.3. Tổng hợp các cơ hội đối với công ty
4.4.4. Tổng hợp các mối đe dọa đối với công ty
4.4.5. Ma trận SWOT
4.4.6. Ma trận SPACE
4.4.7. Ma trận chiến lược chính
4.4.8. Lựa chọn chiến lược
4.4.8.1. Phương án 1: Thâm nhập thị trường
4.4.8.2. Phương án 2: Hội nhập ngang
4.4.8.3. Phương án 3: Hội nhập về phía trước
4.4.8.4. Phương án 4: Hội nhập về phía sau
CHƢƠNG 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƢỢC ĐẾN NĂM 2015
5.1. VẤN ĐỀ NHÂN SỰ
5.1.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế tổ chức, đổi mới quản lý
5.1.2. Công tác đào tạo, phát triển nhân sự
5.1.3. Công tác động viên, khen thưởng
5.2. VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ
5.3. VẤN ĐỀ MARKETING
5.3.1. Chiến lược phân phối
5.3.2. Chiến lược giá
5.3.3. Chiến lược nghiên cứu thị trường
5.3.4. Chiến lược quảng bá thương hiệu
5.4. VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH
5.5. VẦN ĐỀ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
CHƢƠNG 6: KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với công ty
6.2.2. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris