Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược marketing cho công ty Cổ Phần Vật Liệu Xây Dựng Motilen Cần Thơ
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.3.1.Không gian
1.3.2. Thời gian
1.3.3. Đối tượng nghiên cứu
1.4. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU NGHIIÊN CỨU
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về Marketing và quản trị Marketing
2.1.2. Phân tích cơ hội môi trường
2.1.3. Nghiên cứu và lựa chọn thị trường mục tiêu
2.1.4. Thiết kế chiến lược Marketing
2.1.5. Hoạch định chiến lược
2.1.6. Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) MOTILEN CẦN THƠ
3.1. GIỚI THIỆU VỀ SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) MOTILEN CẦN THƠ
3.1.1. Quá trình hình thành
3.1.2. Sự phát triển của Công ty
3.2. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
3.3.1. Sản phẩm do công ty sản xuất
3.3.2. Các sản phẩm thương mại
3.4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM (2006 - 2008)
3.5. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
3.5.1. Thuận lợi
3.5.2. Khó khăn
3.6. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) MOTILEN CẦN THƠ
4.1. MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY
4.1.1. Tình hình thị trường ngành hàng vật liệu xây dựng mà Công ty đang kinh doanh
4.1.2. Môi trường tác nghiệp
4.1.3. Môi trường vĩ mô
4.2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG CỦA CÔNG TY
4.2.1. Tình hình nhân sự
4.2.2. Tình hình công tác Marketing của công ty trong thời gian qua
4.2.3. Sản xuất, nghiên cứu phát triển
4.2.4. Tài chính
4.2.5. Hệ thống thông tin
4.3. PHÂN TÍCH SWOT
4.4. CÁC MỤC TIÊU MARKETING
4.4.1. Mục tiêu chung
4.4.2. Mục tiêu đối với sản phẩm
4.4.3. Cơ sở đề xuất mục tiêu
4.5. CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING
4.5.1. Chiến lược sản phẩm
4.5.2. Chiến lược giá
4.5.3. Chiến lược phân phối
4.5.4. Chiến lược chiêu thị
4.6. SỰ PHỐI HỢP CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP HỖ TRỢ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG (VLXD) MOTILEN CẦN THƠ
5.1. VỀ NHÂN LỰC
5.2. VỀ SẢN XUẤT, NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN
5.3. VỀ BÁN HÀNG
5.4. VỀ TÀI CHÍNH
5.5. VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN
5.6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC MARKETING
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
6.2.1. Đối với Công ty
6.2.2. Đối với các ngành chức năng địa phương
6.2.3. Đối với nhà nước
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
679
Bài viết
1,394
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris