Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Phạm vi nghiên cứu
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.5. Lược khảo tài liệu liên quan
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận
2.1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược marketing
2.1.2. Quá trình xây dựng chiến lược marketing
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ
3.1. Giới thiệu khái quát về công ty Thép Tây Đô
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Chức năng và nhiêm vụ
3.1.3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh
3.1.4. Thuận lợi, khó khăn và phương hướng hoạt động
3.2. Phân tích các chiến lược marketing công ty đã thực hiện
3.2.1. Chiến lược sản phẩm
3.2.2. Chiến lược giá
3.2.3. Chiến lược phân phối
3.2.4. Chiến lược chiêu thị
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
4.1. Môi trường vĩ mô
4.1.1. Kinh tế
4.1.2. Chính trị - pháp luật
4.1.3. Văn hóa - xã hội
4.1.4. Dân số - lao động
4.1.5. Yếu tố tự nhiên
4.1.6. Yếu tố công nghệ
4.1.7. Môi trường kinh doanh quốc tế
4.2. Môi trường tác nghiệp
4.2.1. Nhà cung cấp
4.2.2. Khách hàng - Nhà phân phối
4.2.3. Đối thủ cạnh tranh
4.2.4. Sản phẩm thay thế
4.2.5. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
4.3. Môi trường bên trong
4.3.1. Yếu tố nguồn nhân lực
4.3.2. Uy tín đối với khách hàng
4.3.3. Nghiên cứu và phát triển
4.3.4. Yếu tố sản xuất
4.3.5. Tài chính - kế toán
4.3.6. Cơ sở vật chất
4.3.7. Tổ chức quản lí
CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING CHO CÔNG TY THÉP TÂY ĐÔ GIAI ĐOẠN 2009-2011
5.1. Cơ sở xây dựng chiến lược
5.1.1. Điểm mạnh
5.1.2. Điểm yếu
5.1.3. Cơ hội
5.1.4. Đe dọa
5.2. Xây dựng mục tiêu
5.3. Xây dựng chiến lược
5.3.1. Chiến lược sản phẩm
5.3.2. Chiến lược giá
5.3.3. Chiến lược phân phối
5.3.4. Chiến lược chiêu thị
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris