Luận văn Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho Công ty TNHH BIOFEED

234
1
18

badboy

Member
Luận văn Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2009 cho Công ty TNHH BIOFEED
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục tiêu chung
1.2.1. Mục tiêu riêng
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1. Không gian
1.4.2. Thời gian
1.43. Đối tượng
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh
2.1.2. Tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh
2.1.3. Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh
2.1.4. Các bước xây dựng một kế hoạch kinh doanh
2.1.4.1 Mô tả chung về Công ty
2.1.4.2 Mô tả sản phẩm và tình hình hiện tại của Công ty
2.1.4.3 Phân tích môi trường kinh doanh
2.1.4.3.1 Môi trường vĩ mô
2.1.4.3.2 Môi trường tác nghiệp
2.1.4.3.3 Môi trường nội bộ
2.1.4.3.4 Phân tích ma trận SWOT, ma trận IE, ma trận QSPM
2.1.4.4 Kế hoạch tiêu thụ
2.1.4.5 Kế hoạch chi phí
2.1.4.6 Kế hoạch Marketing
2.1.4.7 Kế hoạch nhân sự
2.1.4.8 Kế hoạch tài chính
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH
3.1. MÔ TẢ CHUNG VỀ CÔNG TY
3.1.1 Lịch sử hình thành
3.1.2 Quá trình phát triển
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
3.1.4 Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh
3.1.5 Quy trình sản xuất, trang thiết bị
3.1.6 Mô tả sản phẩm hiện tại
3.2. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
3.2.1 Kết quả kinh doanh qua các năm 2006 - 2008
3.2.2 Các tỷ số tài chính
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
4.1. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ
4.1.1 Yếu tố kinh tế
4.1.2 Yếu tố chính trị - pháp luật
4.1.3 Yếu tố dân số lao động
4.1.4 Yếu tố tự nhiên
4.1.5 Yếu tố văn hoá xã hội
4.1.6 Yếu tố công nghệ
4.2. MÔI TRƯỜNG TÁC NGHIỆP
4.2.1 Nhà cung cấp
4.2.2 Khách hàng
4.2.3 Đối thủ cạnh tranh
4.2.4 Đối thủ tiềm ẩn
4.2.5 Sản phẩm thay thế
4.3. MÔI TRƯỜNG VI MÔ
4.3.1 Yếu tố nhân sự
4.3.2 Yếu tố Marketing
4.3.3 Yếu tố tài chính kế toán
4.3.4 Yếu tố sản xuất
4.3.5 Yếu tố nghiên cứu phát triển
4.3.6 Yếu tố văn hoá tổ chức
4.4. LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC
4.4.1 Phân tích ma trận SWOT
4.4.2. Ma trận IE
4.4.3 Ma trận QSPM
CHƯƠNG 5 :KẾ HOẠCH KINH DOANH
5.1 MỤC TIÊU NĂM KẾ HOẠCH
5.2 KẾ HOẠCH TIÊU THỤ
5.2.1 Dự báo sản lượng bán
5.2.2 Dự báo giá bán
5.2.3 Dự báo doanh thu
5.2.4 Kế hoạch thu tiền
5.3. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
5.4. KẾ HOẠCH CHI PHÍ
5.4.1 Kế hoạch chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
5.4.2 Chi phí nhân công trực tiếp
5.4.3 Chi phí sản xuất chung
5.4.4 Chi phí bán hàng
5.4.5 Chi phí quản lý doanh nghiệp
5.5. KẾ HOẠCH MARKETING
5.5.1 Về sản phẩm
5.5.2 Về giá bán
5.5.3 Về phân phối
5.5.4 Kế hoạch chiêu thị
5.6. KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
5.6.1 Kế hoạch nhân sự
5.7. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
5.7.1 Kế hoạch tiền mặt
5.7.2 Bảng kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến
5.7.3 Bảng cân đối kế toán dự kiến
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ
6.1. KẾT LUẬN
6.2. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1: Cơ cấu doanh thu của Công ty từ năm 2006 -2008
Bảng 2: Phân tích chỉ só thanh toán ngắn hạn
Bảng 3: Phân tích chỉ số thanh toán nhanh
Bảng 4: Phân tích tỷ số luân chuyển TSCĐ
Bảng 5: Phân tích chỉ số luân chuyển tài sản có
Bảng 6: Phân tích chỉ nợ trên vốn chủ sở hữu
Bảng 7: Phân tích chỉ số nợ trên tổng tài sản
Bảng 8: Phân tích lợi nhuận trên doanh thu
Bảng 9: Phân tích lợi nhuận trên tài sản
Bảng 10: Đánh giá điểm mạnh yếu của đối thủ
Bảng 11: Tình hình nhân sự của Công ty
Bảng 12: Bảng tổng hợp các chỉ tiêu tài chính
Bảng 13: Bảng sản lượng tiêu thụ qua các năm 2006 - 2008
Bảng 14: Dự báo sản lượng bán ra của Công ty năm 2009
Bảng 15: Bảng tổng hợp giá bán qua các năm 2006 - 2008
Bảng 16: Bảng dự báo gía bán năm 2009
Bảng 17: Dự báo doanh thu năm 2009
Bảng 18: Kế hoạch thu tiền bán hàng năm 2009
Bảng 19: Kế hoạch sản xuất hàng quý
Bảng 20: Bảng tổng hợp giá và số lượng nguyên liệu cần cho 1 mẻ
Bảng 21: Bảng chi phí nguyên liệu trực tiếp dự kiến năm 2009
Bảng 22: Kế hoạch trả tiền mua nguyên liệu
Bảng 23: Chi phí nhân công trực tiếp năm 2009
Bảng 24: Chi phí sản xuất chung dự kiến năm 2009
Bảng 25: Bảng tổng hợp chi phí cho 1 tấn thức ăn cá
Bảng 26: Chi phí bán hàng dự kiến năm 2009
Bảng 27: Chi phí quản lý doanh nghiệp
Bảng 28: Chi phí cho hoạt động chiêu thị năm kế hoạch
Bảng 29: Bảng cân đối dòng tiền dự tính năm 2009
Bảng 30: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh dự kiến cuối năm 2009
Bảng 31: Bảng cân đối kế toán dự kiến năm 2009
Bảng 32: Đánh giá các tỷ số tài chính năm kế hoạch 2009
Nguồn: Sưu tầm từ Internet
Download Luận văn
Nếu bạn không thể download: Click vào đây
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
711
Bài viết
1,429
Thành viên
770
Thành viên mới
Doris