Luận văn Ảnh hưởng của nhiệt độ và bao bì đến sự thay đổi chất lượng và thời gian bảo quản xoài cát hòa lộc

AnhKhoi
234
2
18

AnhKhoi

Moderator
#1
DANH SÁCH BẢNG
DANH SÁCH HÌNH
TÓM LƯỢC
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU
1.1 Đặt vấn đề
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Nội dung nghiên cứu
CHƯƠNG II. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
2.1 Cơ sở khoa học
2.2 Giới thiệu chung về xoài
2.2.1 Nguồn gốc
2.2.2 Phân loại
2.2.3 thành phần hóa học của xoài
2.3 Thu hoạch
2.4 Phân loại theo độ chín
2.5 Những biến đổi của xoài sau thu hoạch
2.5.1 Biến đổi vật lý
2.5.2 Biến đổi sinh lý
2.5.3 Sự thay đổi thành phần hóa học
2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình bảo quản
2.6.1 Nhiệt độ.
2.6.2 Độ ẩm tương đối của không khí
2.6.3 Thành phần khí quyển tồn trữ
2.6.4 Bao bì
2.6.5 Sự thông gió và làm thoáng khí
2.6.6 Hóa chất bảo quản
2.7 Phương pháp bảo quản xoài tươi sau thu hoạch được ứng dụng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài
2.7.1 Bảo quản ở nhiệt độ thấp
2.7.2 Bảo quản bằng bao bì
2.8 Một số nghiên cứu trước đây trong bảo quản xoài
CHƯƠNG III. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Phương tiện
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.3 Bố trí thí nghiệm
3.4 Các chỉ tiêu cần theo dõi và phương pháp phân tích
3.5 Tính toán thống kê
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
4.1 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chất lượng và thời gian bảo quản xoài cát Hòa Lộc
4.2 Ảnh hưởng của tỉ lệ đục lỗ bao bì LDPE đến chất lượng và thời gian bảo quản xoài cát Hòa Lộc
4.3 Ảnh hưởng của đường kính lỗ đến chất lượng và thời gian bảo quản xoài cát Hòa Lộc
4.4 Thiết lập thông số liên quan giữa oBrix, độ cứng, màu vỏ, màu thịt để nhận biết xoài chín
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận
5.2 Đề nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

Vui lòng ĐĂNG NHẬP để thấy Link Download
 
Mã tài liệu
LVNN00015