Đồ án Chương trình Quản lý bán sách Ebook online

AnhKhoi
234
2
18

AnhKhoi

Moderator
#1
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Tổng quan về bài toán
1.2 Yêu cầu của đề tài
1.3 Khảo sát hệ thống thực tế
1.3.1 Quản lý người dùng:
1.3.2 Cách thức tìm kiếm:
1.4 Ưu, nhược điểm của phương pháp thủ công
1.4.1 Ưu điểm
1.4.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Công nghệ sử dụng
2.1.1 Giới thiệu về ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản HTML
2.1.2 Ngôn ngữ PHP
2.1.3 MySQL
2.2 Công cụ lập trình
2.2.1 Adobe Dreamweaver CS6
2.2.2 Đặc điểm
2.3 Phân tích và thiết kế hệ thống
2.3.1 Khái niệm
2.3.2 Mục đích
2.3.3 Phương Pháp
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
3.1 Phân tích các chức năng của hệ thống
3.1.1 Các chức năng của đối tượng người dùng
3.1.2 Chức năng của Admin
3.2 Biểu đồ phân tích thiết kế hệ thống
3.2.1 Biểu đồ hoạt động
3.2.2 Đặc tả use- case
3.2.3 Mô tả chi tiết các bảng
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM
4.1 Giao diện người dùng
4.1.1 Giao diện trang chủ
4.1.2 Giao diện Form đăng nhập
4.1.3 Giao diện Form liên hệ
4.1.4 Giao diện trang giỏ hàng
4.1.5 Giao diện Form đăng ký thành viên
4.1.6 Giao diện trang quản trị Admin
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài khoản đăng nhập quản trị:
Username: admin
Password: admin
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để thấy Link Download
 
Mã tài liệu
DAIT000001