Luận văn Phân tích kinh doanh xuất khẩu gạo tại công ty lương thực Sông Hậu

AnhKhoi
234
2
18

AnhKhoi

Moderator
#1
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1.Đặt vấn đề nghiên cứu
1.1.1 Sự cần thiết của đề tài
1.1.2 Mục tiêu nghiên cứu
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 Phương pháp luận
2.1.1 Khái quát về xuất khẩu
2.1.2 Chất lượng sản phẩm
2.1.3 Phân tích tình hình tài chính qua kết quả kinh doanh
2.1.4 Đánh giá về các chỉ số hoạt động
2.2 Phương pháp nghiên cứu
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
Chương 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY
3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.2 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của công ty
3.2.1 Chức năng
3.2.1 Nhiệm vụ
3.3 Cơ cấu tổ chức của công ty
3.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
3.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
3.4 Quy trình sản xuất sản phẩm
3.5 Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.5.1 Thuận lợi
3.5.2 Khó khăn
Chương 4: TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GẠO TẠI CÔNG TY
4.1 Phân tích tình hình xuất khẩu gạo tại công ty
4.1.1 Phân tích chung về tình hình xuất khẩu gạo của công ty
4.1.2 Phân tích kim ngạch xuất khẩu của từng loại gạo
4.1.3 Phân tích xuất khẩu gạo ở từng thị trường
4.2 Phân tích hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo
4.2.1 Phân tích lợi nhuận
4.2.2 Phân tích các tỷ số về hiệu quả hoạt động
4.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo
4.3 Các nguyên nhân ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo
4.3.2 Phân tích sản lượng thu mua gạo nguyên liệu
4.3.3 Phân tích ảnh hưởng của khối lượng và giá cả đến kim ngạch xuất khẩu gạo
4.4 Phân tích các chiến lược cạnh tranh công ty đang áp dụng
4.4.1 Chiến lược sản phẩm
4.4.2 Chiến lược giá
4.4.3 Chiến lược chiêu thị
4.5 Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của công ty
4.6 Phân tích SWOT
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU GẠO
5.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm
5.2 Nâng cao khả năng bình ổn giá cả
5.3 Kế hoạch chiêu thị
5.4 Chiến lược nhân sự
5.5 Mở rộng thị trường
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1. Kết luận
6.2. Kiến nghị
Vui lòng ĐĂNG NHẬP để thấy Link Download
 
Mã tài liệu
LVKT00100