chiến lược marketing

  1. N

    Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

    Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ...