chiến lược marketing

  1. B

    Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011

    Luận văn Xây dựng chiến lược marketing tại công ty thép Tây Đô - Cần Thơ giai đoạn 2009 - 2011 CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Câu hỏi nghiên cứu 1.4. Phạm vi nghiên cứu 1.4.1. Không gian 1.4.2. Thời...
  2. N

    Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ

    Luận văn Chiến lược Marketing cho dịch vụ tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng Eximbank Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ...