lập chiến lược

 1. N

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 2. N

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã

  Luận văn Xây dựng một số chiến lược xuất khẩu cá Tra, cá Basa sang thị trường Mỹ cho công ty TNHH TS Thiên Mã Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1...
 3. N

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

  Luận văn Đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu rủi ro trong đầu tư chứng khoán tại Việt Nam MỤC LỤC Chương 1:GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chính 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3...
 4. N

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy

  Luận văn Phân tích thực trạng và những giải pháp để hạn chế rủi ro tín dụng tại NHNN&PTNT chi nhánh huyện Cai Lậy MỤC LỤC CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.1 Mục tiêu cụ...
 5. N

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng

  Luận văn Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty TNHH Thuận Hưng MỤC LỤC Chương 1 : Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung. 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3...
 6. N

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh

  Luận văn Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty Xuất nhập khẩu và Lương thực Trà Vinh MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu...
 7. N

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ

  Luận văn Chiến lược nâng cao uy tín và quảng bá thương hiệu Co.op Mart tại chi nhánh Cần Thơ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1. Không gian 1.3.2. Thời gian 1.3.3. Đối tượng...
 8. N

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên

  Luận văn Chiến lược phát triển thương hiệu cho ngân hàng TMCP Mỹ Xuyên MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ thực tiễn 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Các mục tiêu cụ thể 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 PHẠM...