lập kế hoạch marketing

  1. N

    Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ

    Luận văn Lập kế hoạch marketing dịch vụ thanh toán quốc tế tại ngân hàng Công Thương Cần Thơ MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi...
  2. N

    Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008

    Luận văn Lập Kế Họach Marketing Cho Sản Phẩm Bột Giặt Pano Tại Công Ty CP Phân Bón Và Hóa Chất Cần Thơ Giai Đoạn 2007-2008 MỤC LỤC Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài “Lập kế họach Marketing cho sản phẩm bột giặt Pano Tại Công Ty Phân Bón Và...