quản trị kinh doanh

 1. N

  Luận văn Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO

  Phân tích tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu tại Công ty cổ phần DOCIMEXCO Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 2. N

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu

  Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty Lương thực Sông Hậu Chương 1: GIỚI THIỆU 1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Khái quát...
 3. N

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang

  Luận văn Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.4 Giới...