thanh toán quốc tế

  1. N

    Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ

    Luận văn Phân tích tình hình hoạt động TTQT tại ngân hàng TMCP Việt Á - chi nhánh Cần Thơ Chương 1: Giới thiệu 1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng...
  2. N

    Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế

    Luận văn So sánh sự khác biệt giữa UCP-500 và UCP-600 trong thanh toán quốc tế MỤC LỤC Chương I: Giới thiệu 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1. Mục tiêu chung 1.2.2. Mục tiêu cụ thể 1.3. Phạm vi nghiên cứu 1.4. Lược khảo tài liệu có liệu...